ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Platycladus orientalis (L.) Franco

 
Cupressaceae 2,214 1,625 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Platycladus orientalis
Platycladus orientalis
Platycladus orientalis
Platycladus orientalis