ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pluchea odorata (L.) Cass.

 
Asteraceae 241 205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pluchea odorata
Pluchea odorata
Pluchea odorata
Pluchea odorata