ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Plumbago auriculata Lam.

നീലക്കൊടുവേലി
Plumbaginaceae 5,591 4,789 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plumbago auriculata
Plumbago auriculata
Plumbago auriculata
Plumbago auriculata