ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Polygonum aviculare L.

 
Polygonaceae 3,068 2,386 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare

Polygonum convolvulus L.

 
Polygonaceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus