ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Portulaca amilis Speg.

 
Portulacaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Portulaca amilis
Portulaca amilis
Portulaca amilis

Portulaca oleracea L. LC

ഉപ്പുചീര
Portulacaceae 6,948 6,144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea