ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Primula malacoides Franch.

 
Primulaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Primula malacoides
Primula malacoides
Primula malacoides
Primula malacoides