ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Prosopis alba Griseb. LR/nt

 
Fabaceae 20 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prosopis alba
Prosopis alba
Prosopis alba
Prosopis alba

Prosopis flexuosa DC. LC

 
Fabaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prosopis flexuosa
Prosopis flexuosa

Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst. LR/lc

 
Fabaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prosopis laevigata
Prosopis laevigata