ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rumex acetosella L.

 
Polygonaceae 3,024 2,375 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella

Rumex conglomeratus Murray

 
Polygonaceae 698 452 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus

Rumex crispus L.

 
Polygonaceae 6,962 5,225 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex crispus
Rumex crispus
Rumex crispus
Rumex crispus

Rumex obtusifolius L.

 
Polygonaceae 8,272 6,768 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius