ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ruta chalepensis L.

അരൂത
Rutaceae 600 443 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ruta chalepensis
Ruta chalepensis
Ruta chalepensis
Ruta chalepensis

Ruta graveolens L.

 
Rutaceae 1,799 1,494 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ruta graveolens
Ruta graveolens
Ruta graveolens
Ruta graveolens