ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Saxifraga boussingaultii Brongn.

 
Saxifragaceae 15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Saxifraga boussingaultii
Saxifraga boussingaultii
Saxifraga boussingaultii
Saxifraga boussingaultii

Saxifraga magellanica Poir.

 
Saxifragaceae 26 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Saxifraga magellanica
Saxifraga magellanica
Saxifraga magellanica
Saxifraga magellanica