ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Schinus areira L.

 
Anacardiaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schinus areira
Schinus areira
Schinus areira
Schinus areira