ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. EN

 
Cupressaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sequoia sempervirens
Sequoia sempervirens
Sequoia sempervirens
Sequoia sempervirens