ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sisyrinchium chilense Hook.

 
Iridaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sisyrinchium chilense
Sisyrinchium chilense
Sisyrinchium chilense
Sisyrinchium chilense