ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tagetes filifolia Lag.

 
Asteraceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tagetes filifolia
Tagetes filifolia
Tagetes filifolia
Tagetes filifolia

Tagetes multiflora Kunth

 
Asteraceae 18 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tagetes multiflora
Tagetes multiflora
Tagetes multiflora
Tagetes multiflora

Tagetes patula L.

 
Asteraceae 2,659 2,309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tagetes patula
Tagetes patula
Tagetes patula
Tagetes patula