ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Teucrium fruticans L.

 
Lamiaceae 2,637 2,143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Teucrium fruticans
Teucrium fruticans
Teucrium fruticans
Teucrium fruticans