ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ulmus glabra Huds. DD

 
Ulmaceae 2,181 1,645 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra

Ulmus parvifolia Jacq. LC

 
Ulmaceae 394 289 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ulmus parvifolia
Ulmus parvifolia
Ulmus parvifolia
Ulmus parvifolia