ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Werneria apiculata Sch. Bip.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Werneria apiculata
Werneria apiculata

Werneria heteroloba Wedd.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Werneria heteroloba

Werneria nubigena Kunth.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Werneria nubigena

Werneria pectinata Lingelsh. LC

 
Asteraceae 16 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Werneria pectinata
Werneria pectinata
Werneria pectinata
Werneria pectinata

Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn.

 
Asteraceae 20 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Werneria pygmaea
Werneria pygmaea
Werneria pygmaea
Werneria pygmaea

Werneria spathulata Wedd.

 
Asteraceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Werneria spathulata
Werneria spathulata
Werneria spathulata
Werneria spathulata

Werneria villosa A. Gray

 
Asteraceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Werneria villosa
Werneria villosa
Werneria villosa