ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Xenophyllum dactylophyllum (Sch.Bip.) V. A. Funk LC

 
Asteraceae 16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Xenophyllum dactylophyllum
Xenophyllum dactylophyllum
Xenophyllum dactylophyllum
Xenophyllum dactylophyllum