ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Yucca aloifolia L. DD

 
Asparagaceae 1,470 1,227 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia