കെനിയയിലെ ലെവ ലെവ വന്യജീവി സംരക്ഷണം പര്യവേക്ഷണം

Abutilon grandiflorum G.Don

 
Malvaceae 52 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandiflorum
Abutilon grandiflorum
Abutilon grandiflorum
Abutilon grandiflorum

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 99 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon mauritianum (Jacq.) Medik.

 
Malvaceae 101 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon mauritianum
Abutilon mauritianum
Abutilon mauritianum
Abutilon mauritianum

Abutilon pannosum (G.Forst.) Schltdl.

 
Malvaceae 41 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum

Acacia brevispica Harms LC

 
Fabaceae 24 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia brevispica
Acacia brevispica
Acacia brevispica
Acacia brevispica

Acacia drepanolobium Sjostedt LC

 
Fabaceae 53 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia drepanolobium
Acacia drepanolobium
Acacia drepanolobium
Acacia drepanolobium

Acacia etbaica Schweinf.

 
Fabaceae 48 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia etbaica
Acacia etbaica
Acacia etbaica
Acacia etbaica

Acacia goetzei Harms LC

 
Fabaceae 17 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia goetzei
Acacia goetzei
Acacia goetzei
Acacia goetzei

Acacia hockii De Wild.

 
Fabaceae 24 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia hockii
Acacia hockii
Acacia hockii
Acacia hockii

Acacia mellifera (M.Vahl) Benth.

 
Fabaceae 57 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mellifera
Acacia mellifera
Acacia mellifera
Acacia mellifera

Acacia nilotica (L.) Delile LC

 
Fabaceae 116 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Acacia senegal (L.) Willd.

 
Fabaceae 72 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia senegal
Acacia senegal
Acacia senegal
Acacia senegal

Acacia seyal Delile

 
Fabaceae 127 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia seyal
Acacia seyal
Acacia seyal
Acacia seyal

Acacia thomasii Harms

 
Fabaceae 35 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia thomasii
Acacia thomasii
Acacia thomasii
Acacia thomasii

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne

 
Fabaceae 121 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia tortilis
Acacia tortilis
Acacia tortilis
Acacia tortilis

Acacia xanthophloea Benth.

 
Fabaceae 105 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia xanthophloea
Acacia xanthophloea
Acacia xanthophloea
Acacia xanthophloea

Acalypha crenata Hochst. ex A. Rich. LC

 
Euphorbiaceae 35 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha crenata
Acalypha crenata
Acalypha crenata
Acalypha crenata

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 466 321 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Acmella caulirhiza Delile

 
Asteraceae 66 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza

Acokanthera schimperi (A. DC.) Schweinf. LC

 
Apocynaceae 23 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acokanthera schimperi
Acokanthera schimperi
Acokanthera schimperi
Acokanthera schimperi

Actiniopteris semiflabellata Pic.Serm.

 
Pteridaceae 42 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata

Adenia volkensii Harms

 
Passifloraceae 33 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenia volkensii
Adenia volkensii
Adenia volkensii
Adenia volkensii

Adenostemma mauritianum DC.

 
Asteraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum

Aeollanthus densiflorus Ryding

 
Lamiaceae 13 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeollanthus densiflorus
Aeollanthus densiflorus
Aeollanthus densiflorus
Aeollanthus densiflorus

Aerva javanica (Burm.f.) Juss. ex Schult.

 
Amaranthaceae 35 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerva javanica
Aerva javanica
Aerva javanica
Aerva javanica

Aerva lanata (L.) Juss.

ചെറൂള
Amaranthaceae 33 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata

Aeschynomene schimperi A.Rich. LC

 
Fabaceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene schimperi
Aeschynomene schimperi
Aeschynomene schimperi
Aeschynomene schimperi

Afrocarpus falcatus (Thunb.) C. N. Page LC

 
Podocarpaceae 12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Afrocarpus falcatus
Afrocarpus falcatus
Afrocarpus falcatus
Afrocarpus falcatus

Agelanthus oehleri (Engl.) Polhill & Wiens

 
Loranthaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agelanthus oehleri
Agelanthus oehleri
Agelanthus oehleri
Agelanthus oehleri

Agelanthus zizyphifolius (Engl.) Polhill & Wiens

 
Loranthaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agelanthus zizyphifolius
Agelanthus zizyphifolius
Agelanthus zizyphifolius
Agelanthus zizyphifolius

Ageratum conyzoides (L.) L.

അപ്പ
Asteraceae 343 264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Ajuga integrifolia Buch.-Ham.

 
Lamiaceae 31 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga integrifolia
Ajuga integrifolia
Ajuga integrifolia
Ajuga integrifolia

Albuca abyssinica Jacq.

 
Asparagaceae 31 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albuca abyssinica
Albuca abyssinica
Albuca abyssinica
Albuca abyssinica

Albuca virens (Lindl.) J.C.Manning & Goldblatt

 
Asparagaceae 16 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albuca virens
Albuca virens
Albuca virens
Albuca virens

Alisma plantago-aquatica L. LC

 
Alismataceae 968 717 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica

Allophylus rubifolius (Hochst. ex A.Rich.) Engl. LC

 
Sapindaceae 30 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allophylus rubifolius
Allophylus rubifolius
Allophylus rubifolius
Allophylus rubifolius

Aloe amudatensis Reynolds

 
Xanthorrhoeaceae 83 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe amudatensis
Aloe amudatensis
Aloe amudatensis
Aloe amudatensis

Aloe ellenbeckii A.Berger LC

 
Xanthorrhoeaceae 32 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe ellenbeckii
Aloe ellenbeckii
Aloe ellenbeckii
Aloe ellenbeckii

Aloe lateritia Engl. LC

 
Xanthorrhoeaceae 32 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe lateritia
Aloe lateritia
Aloe lateritia
Aloe lateritia

Aloe secundiflora Engl. LC

 
Xanthorrhoeaceae 48 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe secundiflora
Aloe secundiflora
Aloe secundiflora
Aloe secundiflora

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 60 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Alysicarpus glumaceus (Vahl) DC.

 
Fabaceae 26 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alysicarpus glumaceus
Alysicarpus glumaceus
Alysicarpus glumaceus
Alysicarpus glumaceus

Amaranthus dubius Mart. ex Thell.

 
Amaranthaceae 53 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius

Ammannia baccifera L. LC

 
Lythraceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammannia baccifera
Ammannia baccifera
Ammannia baccifera
Ammannia baccifera

Andropogon schirensis Hochst.

 
Poaceae 13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andropogon schirensis
Andropogon schirensis
Andropogon schirensis
Andropogon schirensis

Aneilema brenanianum Faden

 
Commelinaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aneilema brenanianum
Aneilema brenanianum
Aneilema brenanianum
Aneilema brenanianum

Aneilema hockii De Wild.

 
Commelinaceae 26 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aneilema hockii
Aneilema hockii
Aneilema hockii
Aneilema hockii

Aneilema johnstonii K. Schum.

 
Commelinaceae 34 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aneilema johnstonii
Aneilema johnstonii
Aneilema johnstonii
Aneilema johnstonii

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

അറബിഡോപ്സിസ് താലിയാന
Brassicaceae 1,094 723 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Loading...