കെനിയയിലെ ലെവ ലെവ വന്യജീവി സംരക്ഷണം പര്യവേക്ഷണം

Abutilon grandiflorum G.Don

 
Malvaceae 72 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandiflorum
Abutilon grandiflorum
Abutilon grandiflorum
Abutilon grandiflorum

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 66 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon mauritianum (Jacq.) Medik.

 
Malvaceae 140 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon mauritianum
Abutilon mauritianum
Abutilon mauritianum
Abutilon mauritianum

Abutilon pannosum (G.Forst.) Schltdl.

 
Malvaceae 33 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum

Acacia brevispica Harms LC

 
Fabaceae 51 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia brevispica
Acacia brevispica
Acacia brevispica
Acacia brevispica

Acacia drepanolobium Sjostedt LC

 
Fabaceae 58 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia drepanolobium
Acacia drepanolobium
Acacia drepanolobium
Acacia drepanolobium

Acacia etbaica Schweinf.

 
Fabaceae 77 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia etbaica
Acacia etbaica
Acacia etbaica
Acacia etbaica

Acacia goetzei Harms LC

 
Fabaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acacia goetzei
Acacia goetzei
Acacia goetzei
Acacia goetzei

Acacia hockii De Wild.

 
Fabaceae 34 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia hockii
Acacia hockii
Acacia hockii
Acacia hockii

Acacia mellifera (M.Vahl) Benth.

 
Fabaceae 108 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mellifera
Acacia mellifera
Acacia mellifera
Acacia mellifera

Acacia nilotica (L.) Delile LC

 
Fabaceae 215 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Acacia senegal (L.) Willd.

 
Fabaceae 95 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia senegal
Acacia senegal
Acacia senegal
Acacia senegal

Acacia seyal Delile

 
Fabaceae 158 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia seyal
Acacia seyal
Acacia seyal
Acacia seyal

Acacia thomasii Harms

 
Fabaceae 51 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia thomasii
Acacia thomasii
Acacia thomasii
Acacia thomasii

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne

 
Fabaceae 236 135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia tortilis
Acacia tortilis
Acacia tortilis
Acacia tortilis

Acacia xanthophloea Benth.

 
Fabaceae 144 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia xanthophloea
Acacia xanthophloea
Acacia xanthophloea
Acacia xanthophloea

Acalypha crenata Hochst. ex A. Rich. LC

 
Euphorbiaceae 47 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha crenata
Acalypha crenata
Acalypha crenata
Acalypha crenata

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 682 449 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Acmella caulirhiza Delile

 
Asteraceae 102 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza

Acokanthera schimperi (A. DC.) Schweinf. LC

 
Apocynaceae 31 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acokanthera schimperi
Acokanthera schimperi
Acokanthera schimperi
Acokanthera schimperi

Actiniopteris semiflabellata Pic.Serm.

 
Pteridaceae 37 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata

Adenia volkensii Harms

 
Passifloraceae 73 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenia volkensii
Adenia volkensii
Adenia volkensii
Adenia volkensii

Adenostemma mauritianum DC.

 
Asteraceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum

Aeollanthus densiflorus Ryding

 
Lamiaceae 14 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeollanthus densiflorus
Aeollanthus densiflorus
Aeollanthus densiflorus
Aeollanthus densiflorus

Aerva javanica (Burm.f.) Juss. ex Schult.

 
Amaranthaceae 71 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerva javanica
Aerva javanica
Aerva javanica
Aerva javanica

Aerva lanata (L.) Juss.

ചെറൂള
Amaranthaceae 66 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata

Afrocarpus falcatus (Thunb.) C. N. Page LC

 
Podocarpaceae 19 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Afrocarpus falcatus
Afrocarpus falcatus
Afrocarpus falcatus
Afrocarpus falcatus

Agelanthus oehleri (Engl.) Polhill & Wiens

 
Loranthaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agelanthus oehleri
Agelanthus oehleri
Agelanthus oehleri

Agelanthus zizyphifolius (Engl.) Polhill & Wiens

 
Loranthaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agelanthus zizyphifolius
Agelanthus zizyphifolius
Agelanthus zizyphifolius
Agelanthus zizyphifolius

Ageratum conyzoides (L.) L.

അപ്പ
Asteraceae 561 431 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Ajuga integrifolia Buch.-Ham.

 
Lamiaceae 17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga integrifolia
Ajuga integrifolia
Ajuga integrifolia
Ajuga integrifolia

Albuca abyssinica Jacq.

 
Asparagaceae 64 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albuca abyssinica
Albuca abyssinica
Albuca abyssinica
Albuca abyssinica

Albuca virens (Lindl.) J.C.Manning & Goldblatt

 
Asparagaceae 23 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albuca virens
Albuca virens
Albuca virens
Albuca virens

Alisma plantago-aquatica L. LC

 
Alismataceae 1,337 976 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica

Allophylus rubifolius (Hochst. ex A.Rich.) Engl. LC

 
Sapindaceae 46 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allophylus rubifolius
Allophylus rubifolius
Allophylus rubifolius
Allophylus rubifolius

Aloe amudatensis Reynolds VU

 
Xanthorrhoeaceae 102 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe amudatensis
Aloe amudatensis
Aloe amudatensis
Aloe amudatensis

Aloe ellenbeckii A.Berger LC

 
Xanthorrhoeaceae 40 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe ellenbeckii
Aloe ellenbeckii
Aloe ellenbeckii
Aloe ellenbeckii

Aloe lateritia Engl. LC

 
Xanthorrhoeaceae 51 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe lateritia
Aloe lateritia
Aloe lateritia
Aloe lateritia

Aloe secundiflora Engl. LC

 
Xanthorrhoeaceae 83 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe secundiflora
Aloe secundiflora
Aloe secundiflora
Aloe secundiflora

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 129 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Alysicarpus glumaceus (Vahl) DC.

 
Fabaceae 21 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alysicarpus glumaceus
Alysicarpus glumaceus
Alysicarpus glumaceus
Alysicarpus glumaceus

Amaranthus dubius Mart. ex Thell.

 
Amaranthaceae 66 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius

Ammannia baccifera L. LC

 
Lythraceae 17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammannia baccifera
Ammannia baccifera
Ammannia baccifera
Ammannia baccifera

Andropogon chinensis (Nees) Merr.

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Andropogon chinensis
Andropogon chinensis
Andropogon chinensis
Andropogon chinensis

Andropogon schirensis Hochst.

 
Poaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andropogon schirensis
Andropogon schirensis
Andropogon schirensis
Andropogon schirensis

Aneilema brenanianum Faden

 
Commelinaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aneilema brenanianum
Aneilema brenanianum
Aneilema brenanianum
Aneilema brenanianum

Aneilema hockii De Wild.

 
Commelinaceae 77 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aneilema hockii
Aneilema hockii
Aneilema hockii
Aneilema hockii

Aneilema johnstonii K. Schum.

 
Commelinaceae 41 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aneilema johnstonii
Aneilema johnstonii
Aneilema johnstonii
Aneilema johnstonii

Anthemis tigreensis J. Gay ex A. Rich.

 
Asteraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis tigreensis
Anthemis tigreensis
Anthemis tigreensis
Loading...