കെനിയയിലെ ലെവ ലെവ വന്യജീവി സംരക്ഷണം പര്യവേക്ഷണം

Abutilon grandiflorum G.Don 52 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 99 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon mauritianum (Jacq.) Medik. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pannosum (G.Forst.) Schltdl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia brevispica Harms 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia drepanolobium Sjostedt 53 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia etbaica Schweinf. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia goetzei Harms 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia hockii De Wild. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mellifera (M.Vahl) Benth. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia nilotica (L.) Delile 116 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia senegal (L.) Willd. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia seyal Delile 127 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia thomasii Harms 35 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia tortilis (Forssk.) Hayne 122 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia xanthophloea Benth. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha crenata Hochst. ex A. Rich. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 467 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella caulirhiza Delile 66 ചിത്രങ്ങൾ
Acokanthera schimperi (A. DC.) Schweinf. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Actiniopteris semiflabellata Pic.Serm. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia volkensii Harms 33 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aeollanthus densiflorus Ryding 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva javanica (Burm.f.) Juss. ex Schult. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva lanata (L.) Juss. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene schimperi A.Rich. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus falcatus (Thunb.) C. N. Page 12 ചിത്രങ്ങൾ
Agelanthus oehleri (Engl.) Polhill & Wiens 5 ചിത്രങ്ങൾ
Agelanthus zizyphifolius (Engl.) Polhill & Wiens 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides (L.) L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga integrifolia Buch.-Ham. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca abyssinica Jacq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca virens (Lindl.) J.C.Manning & Goldblatt 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma plantago-aquatica L. 968 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus rubifolius (Hochst. ex A.Rich.) Engl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe amudatensis Reynolds 83 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ellenbeckii A.Berger 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe lateritia Engl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe secundiflora Engl. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 60 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus glumaceus (Vahl) DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia baccifera L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ammocharis tinneana (Kotschy & Peyr.) Milne-Redh. & Schweick. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon schirensis Hochst. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema brenanianum Faden 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema hockii De Wild. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema johnstonii K. Schum. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1094 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adoensis Hochst. ex A.Rich. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida barbicollis Trin. & Rupr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida congesta Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida kenyensis Henrard 14 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus africanus Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus falcatus L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus racemosus Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus Gessop 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aspilia mossambicensis (Oliv.) Wild 83 ചിത്രങ്ങൾ
Aspilia pluriseta Schweinf. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium aethiopicum (Burm. f.) Bech. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus atropilosulus (Hochst.) Bunge 44 ചിത്രങ്ങൾ
Astripomoea hyoscyamoides (Vatke) Verdc. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Astripomoea lachnosperma (Choisy) A. Meeuse 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia charmian S.Moore 28 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia guttata (Forssk.) Brummitt 31 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia laticapsula C.B. Clarke ex Karlström 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia mysorensis (Roth) T.Anderson 30 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia riparia Lindau 19 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex halimus L. 1436 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharoides lasiopus (O.Hoffm.) H.Rob. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites aegyptiaca (L.) Delile 74 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites glabra Mildbr. & Schltr. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria angustiloba Lindau 9 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria argentea Balf.f. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria delamerei S. Moore 69 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria eranthemoides R.Br. ex C.B.Clarke 62 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria robertsoniae I. Darbysh. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria submollis Lindau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria ventricosa Hochst. ex Nees 22 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria volkensii Lindau 38 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Berula erecta (Huds.) Coville 433 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens elgonensis (Sherff) Agnew 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens hildebrandtii O.Hoffm. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1604 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharis linariifolia Pers. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharis maderaspatensis (L.) B.Heyne ex Roth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bonatea steudneri (Rchb.f.) T.Durand & Schinz 35 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia angustifolia A. Rich. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia coriacea Graells 24 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia mossambicensis Klotzsch 48 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria lachnantha (Hochst.) Stapf 71 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria leersioides (Hochst.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czerepnin & Coss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia micrantha (Hochst.) Baill. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia taitensis Vatke & Pax 28 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbine abyssinica A. Rich. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Bullockia pseudosetiflora (Bridson) Razafim., Lantz & B. Bremer 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cadaba farinosa Forssk. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula keniensis Thulin 58 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis spinosa L. 1810 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis tomentosa Lam. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa spinarum L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Cassipourea malosana (Baker) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Catha edulis (Vahl) Endl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia anthelminthica Asch. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis africana Burm. f. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone 44 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus macrourus (Trin.) Morrone 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus massaicus (Stapf) Morrone 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus mezianus (Leeke) Morrone 94 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone 102 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus stramineus (Peter) Morrone 140 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostigma abyssinicum (Hochst.) Asch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ceropegia aristolochioides Decne. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Ceropegia racemosa N.E. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista fallacina (Chiov.) Lock 54 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista mimosoides (L.) Greene 78 ചിത്രങ്ങൾ
Chascanum hildebrandtii (Vatke) J.B.Gillett 113 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris nutans (Stapf) P.M.Peterson 77 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris pycnothrix Trin. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum africanum (Baker) Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum gallabatense Schweinf. ex Baker 30 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum somaliense Baker 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum tuberosum (Roxb.) Baker 47 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum zavattarii (Cufod.) Nordal 32 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon plumulosus Hochst. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Cineraria deltoidea Sond. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Tenore 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus cactiformis Gilg 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus rotundifolia Vahl 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cistanche tubulosa (Schenk) Hook.f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis brachiata Thunb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium abyssinicum (Benth.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia trilobata (Cogn.) C. Jeffrey 11 ചിത്രങ്ങൾ
Coldenia procumbens L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum molle R. Br. ex G. Don 69 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina africana L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm. f. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L. 1051 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina forsskaolii Vahl 10 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina imberbis Ehrenb. ex Hassk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina latifolia Hochst. ex A.Rich. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina reptans Brenan 22 ചിത്രങ്ങൾ
Commicarpus helenae (Roem. & Schult.) Meikle 3 ചിത്രങ്ങൾ
Commicarpus pedunculosus (A. Rich.) Cufod. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora africana (A.Rich.) Endl. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora baluensis Engl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora holtziana Engl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora madagascariensis Jacq. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora samharensis Schweinf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora schimperi (O. Berg) Engl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Conostomium kenyense Bremek. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Conostomium quadrangulare (Rendle) Cufod. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus farinosus L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus sagittatus Thunb. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza aegyptiaca (L.) Dryand. ex Aiton 37 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza schimperi Sch.Bip. ex A.Rich. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza steudelii Sch.Bip. ex A.Rich. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Coptosperma graveolens (S.Moore) Degreef 37 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus trilocularis L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia crenata Delile 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia monoica Roxb. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum montuosum (S.Moore) Milne-Redh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum picridifolium (DC.) S. Moore 29 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum vitellinum (Benth.) S. Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula schimperi Fisch. & C.A.Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula volkensii Engl. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Craterostigma hirsutum S.Moore 7 ചിത്രങ്ങൾ
Craterostigma plantagineum Hochst. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Craterostigma pumilum Hochst. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum macowanii Baker 75 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra massaica Mildbr. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria agatiflora Schweinf. ex L.Höhn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria brevidens Benth. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria chrysochlora Baker f. ex Harms 16 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria deflersii Schweinf. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria deserticola Baker f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria emarginella Vatke 30 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria laburnifolia L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria polysperma Kotschy 97 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pycnostachya Benth. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria uguenensis Taub. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Croton dichogamus Pax 32 ചിത്രങ്ങൾ
Croton megalocarpus Hutch. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis aculeatus Cogn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis dipsaceus C.G. Ehrenb. ex Spach 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis engleri (Gilg) Ghebret. & Thulin 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis ficifolius A.Rich. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis prophetarum L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia spicata Thunb. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula orthacantha (Asch.) Schinz 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula uncinulata (Schrad.) Schinz 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cycnium tubulosum (L.f.) Engl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cycnium volkensii Engl. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M. Knuth 36 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum hastifolium K.Schum. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum revoilii (Franch.) Khanum & Liede 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum viminale (L.) L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1252 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon nlemfuensis Vanderyst 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon plectostachyus (K. Schum.) Pilg. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum lanceolatum Forssk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus dives Delile 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 464 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus kilimandscharicus Kük. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus niveus Retz. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 1374 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rohlfsii Boeckeler 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rupestris Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus schimperianus Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus Rottb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphia glandulifera Hochst. ex A.Rich. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphostemma adenocaule (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphostemma cyphopetalum (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphostemma serpens (Hochst. ex A.Rich.) Desc. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8511 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium leroyi Franch. ex Huth 75 ചിത്രങ്ങൾ
Desmidorchis foetida (E.A.Bruce) Plowes 58 ചിത്രങ്ങൾ
Desmidorchis speciosus (N.E.Br.) Plowes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera napierae E. A. Bruce 66 ചിത്രങ്ങൾ
Digera muricata (L.) H.Mart. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria abyssinica (Hochst. ex A.Rich.) Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria macroblephara (Hack.) Paoli 58 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Diheteropogon amplectens (Nees) Clayton 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dinebra retroflexa (Vahl) Panzer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros abyssinica (Hiern) F.White 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dipcadi viride (L.) Moench 32 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 684 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichos luticola Verdc. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichos oliveri Schweinf. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya rotundifolia (Hochst.) Planch. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis abyssinica (A.Rich.) Warb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena ellenbeckiana Engl. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Drimia altissima (L.f.) Ker Gawl. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste hildebrandtii (S.Moore) Lindau ex O.B.Clarke 54 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste radicans (Hochst. ex A.Rich.) Nees 40 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste thunbergiiflora (S. Moore) Lindau 34 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin & Clemants 32 ചിത്രങ്ങൾ
Ecbolium subcordatum C.B.Clarke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 125 ചിത്രങ്ങൾ
Edithcolea grandis N.E. Br. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta erecta Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron buchananii (Loes.) Loes. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia discifolia (Oliv.) C.Jeffrey 136 ചിത്രങ്ങൾ
Enneapogon cenchroides (Licht. ex Roem. & Schult.) C.E.Hubb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Enneapogon desvauxii Desv. ex P. Beauv. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Enneapogon persicus Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Enteropogon macrostachyus (A.Rich.) Munro ex Benth. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hirsutum L. 7796 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum ramosissimum Desf. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Janch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cylindriflora Steud. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis heteromera Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis papposa (Desf. ex Roem. & Schult.) Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis racemosa (Thunb.) Steud. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis superba Peyr. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Erianthemum dregei (Eckl. & Zeyh.) Tiegh. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 833 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrococca bongensis Pax 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euclea divinorum Hiern 81 ചിത്രങ്ങൾ
Euclea racemosa L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia petersii (Rchb. f.) Rchb. f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia agowensis Hochst. ex Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bussei Pax 43 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia candelabrum Tremaut ex Kotschy 93 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia crotonoides Boiss. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia gossypina Pax 26 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia graciliramea Pax 53 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 340 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia magnicapsula S.Carter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia scarlatina S.Carter 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia schimperiana Scheele 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1245 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia uhligiana Pax 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eustachys paspaloides (Vahl) Lanza & Mattei 26 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Faidherbia albida (Delile) A. Chev. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Farsetia undulicarpa Jonsell 9 ചിത്രങ്ങൾ
Felicia abyssinica Sch.Bip. ex A.Rich. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus craterostoma Warb. ex Mildbr. & Burret 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus glumosa Delile 69 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus ingens (Miq.) Miq. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus natalensis Hochst. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sycomorus L. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus vallis-choudae Delile 8 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria trinervia (Spreng.) C.Mohr 30 ചിത്രങ്ങൾ
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle 94 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena pubescens (Poir.) Kunth 16 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2164 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium aculeolatum Oliv. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ghikaea speciosa (Rendle) Diels 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gisekia pharnaceoides L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus candidus (Rendle) Goldblatt 34 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus dalenii Van Geel 246 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus gunnisii (Rendle) Marais 111 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 572 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus integer (N.E.Br.) Bullock 69 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena celosioides Mart. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia bicolor Juss. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia holstii Burret 20 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia similis K.Schum. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia tembensis Fresen. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia trichocarpa Hochst. ex A. Rich. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia villosa Willd. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia scabra (Vis.) Chiov. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gutenbergia boranensis (S.Moore) M.G.Gilbert 26 ചിത്രങ്ങൾ
Gutenbergia cordifolia Benth. ex Oliv. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Gutenbergia gilbertii C.Jeffrey 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gutenbergia rueppellii Sch.Bip. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnosporia putterlickioides Loes. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria helicoplectrum Summerh. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria humilior Rchb.f. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Haplocoelum foliolosum (Hiern) Bullock 32 ചിത്രങ്ങൾ
Harpachne schimperi A.Rich. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum foetidum (L.) Cass. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum globosum Sch. Bip. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum glumaceum DC. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum schimperi (Sch.Bip. ex A.Rich.) Moeser 4 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum stenopterum DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Helinus integrifolius (Lam.) Kuntze 33 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium longiflorum (A.DC.) Jaub. & Spach 10 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium steudneri Vatke 130 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium supinum L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium zeylanicum (Burm. f.) Lam. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Hermannia exappendiculata (Mast.) K. Schum. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Hermannia kirkii Mast. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Heteromorpha arborescens (Spreng.) Cham. & Schltdl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus aponeurus Sprague & Hutch. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus calyphyllus Cav. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus flavifolius Ulbr. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus lunarifolius Willd. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus meyeri Harv. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus micranthus L. f. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus pycnostemon Hochr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sparsiaculeatus Baker f. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus trionum L. 630 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus vitifolius L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hirpicium diffusum (O.Hoffm.) Roessler 62 ചിത്രങ്ങൾ
Hydnora abyssinica A. Br. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle ranunculoides L. f. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenodictyon parvifolium Oliv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia filipendula (Hochst.) Stapf 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf 415 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia papillipes (Hochst. ex A.Rich.) Andersson ex Stapf 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum annulatum Moris 148 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoestes aristata (Vahl) Roem. & Schult. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoestes forskaolii (Vahl) R. Br. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera arrecta A.Rich. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera binderi Kotschy 46 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera bogdanii J.B.Gillett 6 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera brevicalyx Baker f. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera schimperi Jaub. & Spach 20 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera spinosa Forssk. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera swaziensis Bolus 4 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera vohemarensis Baill. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera volkensii Taub. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea blepharophylla Hallier f. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 696 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hochstetteri House 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea jaegeri Pilg. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea oenotherae Hallier f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea sinensis (Desr.) Choisy 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea spathulata Hallier f. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum afrum (J.F.Gmel.) Dandy 29 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum fluminense Vell. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus procera Hochst. ex Endl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia bracteata (Hochst.) Zarb 77 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia calyculata Deflers 55 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia diclipteroides Lindau 107 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia exigua S. Moore 9 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia flava (Forssk.) Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia heterocarpa T.Anderson 61 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia matammensis (Schweinf.) Oliv. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia odora (Forssk.) Lam. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia scandens Vahl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia unyorensis S. Moore 23 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe citrina Schweinf. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe densiflora Rolfe 22 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe lanceolata (Forssk.) Pers. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe prittwitzii Engl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Kedrostis leloja (Forssk. ex J.F Gmel.) C.Jeffrey 15 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia abyssinica (A.Rich.) A.Berger 10 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia odora (Forssk.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia petraea (R.E.Fr.) C.Jeffrey 65 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia picticaulis (P.R.O. Bally) C. Jeffrey 26 ചിത്രങ്ങൾ
Kohautia caespitosa Schnizl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca inermis Forssk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria sphaerica (Sond.) Naudin 37 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea rivae (Chiov.) Sacleux 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea triphylla (Hochst. ex A. Rich.) Engl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 13807 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana viburnoides (Forssk.) Vahl 370 ചിത്രങ്ങൾ
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev 567 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea hafunensis Chiov. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Ledebouria kirkii (Baker) Stedje & Thulin 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ledebouria revoluta (L.f.) Jessop 14 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Leobordea platycarpa (Viv.) B.-E. van Wyk & Boatwr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium bonariense L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas deflexa Hook.f. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas glabrata (Vahl) Sm. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas grandis L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas jamesii Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas neuflizeana Courbon 12 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas tomentosa Gürke 25 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas urticifolia (Vahl) Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Linum volkensii Engl. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia javanica (Burm.f.) Spreng. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia kituiensis Vatke 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus eriocalyx Harms 40 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia adscendens (L.) H. Hara 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium europaeum L. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium shawii Roem. & Schult. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum rotundifolium Hochst. ex A. Rich. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua angolensis DC. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua decumbens (Brongn.) DeWolf 11 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua endlichii Gilg & Bened. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua parvifolia Pax 21 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua triphylla A. Rich. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 2470 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 323 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara mochisia (Baker) Dubard 108 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia abyssinica (Hochst.) Schltr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Melhania ovata Spreng. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Melhania velutina Forssk. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Melia volkensii Gürke 17 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis minutiflora P. Beauv. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 289 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha longifolia L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Microchloa kunthii Desv. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo cerviana (L.) Ser. ex DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica boivinii Baill. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Monsonia angustifolia E. Mey. ex A. Rich. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Monsonia longipes R. Knuth 226 ചിത്രങ്ങൾ
Monsonia senegalensis Guill. & Perr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine africana L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Mystroxylon aethiopicum (Thunb.) Loes 53 ചിത്രങ്ങൾ
Neonotonia wightii (Graham ex Wight & Arn.) J.A.Lackey 48 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta azurea R.Br. ex Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Scop. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna ovata F. Hoffm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum × africanum Lour. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum americanum L. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum filamentosum Forssk. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum kilimandscharicum Baker ex Gürke 40 ചിത്രങ്ങൾ
Oeosporangium viride (Forssk.) Fraser-Jenk. & Pariyar 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 6875 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum polyphyllum A.Braun 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrestia hedysaroides (Willd.) Verdc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 4140 ചിത്രങ്ങൾ
Orbea dummeri (N.E. Br.) Bruyns 249 ചിത്രങ്ങൾ
Ormocarpum kirkii S. Moore 48 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum donaldsoni (Rendle) Rendle 35 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon pallidus Royle ex Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon parvifolius Vatke 124 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon rubicundus (D. Don) Benth. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Osyris lanceolata Hochst. & Steud. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Otomeria oculata S.Moore 60 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 5860 ചിത്രങ്ങൾ
Oxygonum sinuatum (Hochst. & Steud. ex Meisn.) Dammer 54 ചിത്രങ്ങൾ
Ozoroa insignis Delile 28 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum coloratum L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum maximum Jacq. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Pappea capensis Eckl. & Zeyh. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Paramollugo nudicaulis (Lam.) Thulin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 624 ചിത്രങ്ങൾ
Pavetta gardeniifolia Hochst. ex A.Rich. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia burchellii (DC.) R.A.Dyer 113 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia gallaensis Ulbr. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium glechomoides A. Rich. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium multibracteatum Hochst. ex A. Rich. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium quinquelobatum Hochst. ex A. Rich. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea calomelanos (Sw.) Link 116 ചിത്രങ്ങൾ
Pentanisia ouranogyne S.Moore 140 ചിത്രങ്ങൾ
Pentarrhinum insipidum E.Mey. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Pergularia daemia (Forssk.) Chiov. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria decipiens (R.Br.) K.L.Wilson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria strigosa (R. Br.) Nakai 10 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix reclinata Jacq. 706 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmanthera dschallensis (Engl.) M.G.Gilbert 12 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus fischeri Pax 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus maderaspatensis L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus suffrutescens Pax 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia aethiopica Kokwaro 20 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 6184 ചിത്രങ്ങൾ
Platostoma hildebrandtii (Vatke) A.J.Paton & Hedge 22 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus caninus Roth 85 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus comosus Sims 49 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus hadiensis (Forssk.) Schweinf. ex Sprenger 151 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus lactiflorus (Vatke) Angew 1 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus lanuginosus (Hochst. ex Benth.) Agnew 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus longipes Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus minutiflorus Ryding 10 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus pseudomarrubioides R.H.Willemse 2 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus xylopodus Lukhoba & A.J.Paton 15 ചിത്രങ്ങൾ
Plicosepalus sagittifolius (Engl.) Danser 27 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus latifolius (Thunb.) R. Br. ex Mirb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pollichia campestris Aiton 11 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala liniflora Boj. ex Chodat 27 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala sadebeckiana Gürke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala sphenoptera Fresen. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca foliosa Ker Gawl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca kermesina N.E. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7096 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca quadrifida L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca wightiana Wall. ex Wight & Arn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Priva adhaerens (Forssk.) Chiov. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Priva curtisiae Kobuski 45 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus africana (Hook.f.) Kalkman 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudosopubia hildebrandtii (Vatke) Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia punctulata (DC.) Vatke 36 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotrichum elliotii Baker & C.B. Clarke 30 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria kirkii Hiern 33 ചിത്രങ്ങൾ
Pterolobium stellatum (Forssk.) Brenan 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pupalia lappacea (L.) A. Juss. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostria phyllanthoidea (Baill.) Bridson 108 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus multifidus Forssk. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rapanea melanophloeos (L.) Mez 36 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia tingitana (L.) Roth 355 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus staddo A. Rich. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodopentas parvifolia (Hiern) Kårehed & B.Bremer 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia usambarensis Taub. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 6120 ചിത്രങ്ങൾ
Rotheca myricoides (Hochst.) Steane & Mabb. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia bignoniiflora S.Moore 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia patula Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia prostrata Poir. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex steudelii Hochst. ex A.Rich. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex usambarensis (Dammer) Dammer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria dawei Stapf 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria suffruticosa N.E.Br. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf. 534 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus molle L. 3106 ചിത്രങ്ങൾ
Schizostephanus alatus Hochst. ex K.Schum. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus corymbosus (Roth ex Roem. & Schult.) J.Raynal 3 ചിത്രങ്ങൾ
Schrebera alata (Hochst.) Welw. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus brachyceras Hochst. ex A.Rich. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Scolopia zeyheri (Nees) Szyszył. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Scutia myrtina (Burm. f.) Kurz 13 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia natalensis (Bernh. ex C.Krauss) F.A.Barkley 151 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia pyroides (Burch.) T. S. Yi et al. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia tenuinervis (Engl.) Moffett 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sehima nervosum (Rottler) Stapf 79 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio deltoideus Less. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio schweinfurthii O.Hoffm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senna bicapsularis (L.) Roxb. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Senna didymobotrya (Fresen.)H.S.Irwin & Barneby 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sericocomopsis hildebrandtii Schinz 40 ചിത്രങ്ങൾ
Sericocomopsis pallida Schinz 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamothamnus rivae Engl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum angolense Welw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania sesban (L.) Merr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Schult. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Sida alba L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Sida schimperiana Hochst. ex A. Rich. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sida tenuicarpa Vollesen 37 ചിത്രങ്ങൾ
Sieruela allamani (Chiov.) Roalson & J.C.Hall 49 ചിത്രങ്ങൾ
Sieruela monophylla (L.) Roalson & J.C.Hall 35 ചിത്രങ്ങൾ
Solanecio angulatus (Vahl) C.Jeffrey 15 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum aculeastrum Dunal 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum hastifolium Hochst. ex Dunal 10 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum incanum L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lanzae J.-P. Lebrun & Stork 58 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigriviolaceum Bitter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tettense Klotzsch 35 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum villosum (L.) Mill. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum purpureosericeum (A.Rich.) Schweinf. & Asch. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeranthus steetzii Oliv. & Hiern 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeranthus suaveolens (Forssk.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus africanus (Poir.) Robyns & Tournay 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus agrostoides Chiov. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus fimbriatus (Trin.) Nees 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus pellucidus Hochst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus pyramidalis P. Beauv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus stapfianus Gand. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Steganotaenia araliacea Hochst. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia africana (Lour.) Fiori 49 ചിത്രങ്ങൾ
Striga asiatica (L.) Kuntze 86 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cordatum Hochst. ex Krauss 3 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium guineense (Willd.) DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana stapfiana Britten 37 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes minuta L. 389 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum portulacifolium (Forssk.) Asch. ex Schweinf. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia emeroides A.Rich. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia hildebrandtii Vatke 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia polyphylla (Chiov.) J.B.Gillett 15 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia subtriflora Hochst. ex Baker 37 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia uniflora Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia villosa (L.) Pers. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia prunioides M. A. Lawson 43 ചിത്രങ്ങൾ
Tetradenia urticifolia (Baker) Phillipson 37 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia acanthocarpa Adamson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrapogon roxburghiana (Schult.) P.M.Peterson 46 ചിത്രങ്ങൾ
Themeda triandra Forssk. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Thesium stuhlmannii Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia garckeana F.Hoffm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 2127 ചിത്രങ്ങൾ
Tinnea aethiopica Kotschy ex Hook. f. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Toddalia asiatica (L.) Lam. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis africana (Thunb.) Spreng. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Trachyandra saltii (Baker) Oberm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Tragia subsessilis Pax 49 ചിത്രങ്ങൾ
Tragus berteronianus Schult. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Trema orientalis (L.) Blume 140 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus terrestris L. 1132 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus zeyheri Sond. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia emetica Vahl 61 ചിത്രങ്ങൾ
Trichocladus ellipticus Eckl. & Zeyh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma marsabiticum Brummitt 69 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium cheranganiense J.B.Gillett 3 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L. 7951 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium usambarense Taub. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tripteris vaillantii Decne. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta flavescens Hochst. ex A. Rich. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Turbina stenosiphon (Hallier f.) A. Meeuse 18 ചിത്രങ്ങൾ
Turraea mombassana C. DC. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Turraea parvifolia Deflers 16 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis (Pers.) Steud. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Typha latifolia L. 1993 ചിത്രങ്ങൾ
Umbilicus botryoides Hochst. ex A. Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa panicoides P. Beauv. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica massaica Mildbr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Vangueria madagascariensis J.F.Gmel. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris glomerata Engl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris simplicifolia (Engl.) Mziray 17 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum brevipedicellatum (Engl.) Hub.-Mor. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum sinaiticum Benth. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena officinalis L. 4299 ചിത്രങ്ങൾ
Vernonia brachycalyx O.Hoffm. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Vernonia popeana C.Jeffrey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica anagallis-aquatica L. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna frutescens A.Rich. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna macrorhyncha (Harms) Milne-Redh. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna membranacea A.Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna vexillata (L.) A.Rich. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Viscum fischeri Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Volkameria eriophylla (Gürke) Mabb. & Y.W.Yuan 4 ചിത്രങ്ങൾ
Volutaria boranensis (Cufod.) Wagenitz 17 ചിത്രങ്ങൾ
Wahlenbergia lobelioides (L. f.) Link 29 ചിത്രങ്ങൾ
Withania somnifera (L.) Dunal 274 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium spinosum L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia americana L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Zaleya pentandra (L.) C.Jeffrey 39 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum chalybeum Engl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum usambarense (Engl.) Kokwaro 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mucronata Willd. 135 ചിത്രങ്ങൾ