കെനിയയിലെ ലെവ ലെവ വന്യജീവി സംരക്ഷണം പര്യവേക്ഷണം

Asplenium aethiopicum (Burm. f.) Bech.

 
Aspleniaceae 15 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium aethiopicum
Asplenium aethiopicum
Asplenium aethiopicum
Asplenium aethiopicum