കെനിയയിലെ ലെവ ലെവ വന്യജീവി സംരക്ഷണം പര്യവേക്ഷണം

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

അറബിഡോപ്സിസ് താലിയാന
Brassicaceae 1,101 727 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana

Brassica juncea (L.) Czerepnin & Coss.

 
Brassicaceae 18 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica juncea
Brassica juncea
Brassica juncea
Brassica juncea

Farsetia undulicarpa Jonsell

 
Brassicaceae 12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Farsetia undulicarpa
Farsetia undulicarpa
Farsetia undulicarpa
Farsetia undulicarpa

Lepidium bonariense L.

 
Brassicaceae 58 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lepidium bonariense
Lepidium bonariense
Lepidium bonariense
Lepidium bonariense