കെനിയയിലെ ലെവ ലെവ വന്യജീവി സംരക്ഷണം പര്യവേക്ഷണം

Acalypha crenata Hochst. ex A. Rich. LC

 
Euphorbiaceae 36 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha crenata
Acalypha crenata
Acalypha crenata
Acalypha crenata

Croton dichogamus Pax LC

 
Euphorbiaceae 33 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton dichogamus
Croton dichogamus
Croton dichogamus
Croton dichogamus

Croton megalocarpus Hutch. LC

 
Euphorbiaceae 14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton megalocarpus
Croton megalocarpus
Croton megalocarpus
Croton megalocarpus

Erythrococca bongensis Pax LC

 
Euphorbiaceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrococca bongensis
Erythrococca bongensis
Erythrococca bongensis
Erythrococca bongensis
Euphorbia agowensis
Euphorbia agowensis
Euphorbia agowensis
Euphorbia agowensis

Euphorbia bussei Pax NT

 
Euphorbiaceae 43 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia bussei
Euphorbia bussei
Euphorbia bussei
Euphorbia bussei

Euphorbia candelabrum Tremaut ex Kotschy LC

 
Euphorbiaceae 106 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia candelabrum
Euphorbia candelabrum
Euphorbia candelabrum
Euphorbia candelabrum

Euphorbia crotonoides Boiss.

 
Euphorbiaceae 24 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia crotonoides
Euphorbia crotonoides
Euphorbia crotonoides
Euphorbia crotonoides

Euphorbia gossypina Pax

 
Euphorbiaceae 29 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia gossypina
Euphorbia gossypina
Euphorbia gossypina
Euphorbia gossypina

Euphorbia graciliramea Pax

 
Euphorbiaceae 53 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia graciliramea
Euphorbia graciliramea
Euphorbia graciliramea
Euphorbia graciliramea

Euphorbia heterophylla L.

 
Euphorbiaceae 347 250 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla

Euphorbia hirta L.

 
Euphorbiaceae 429 337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta

Euphorbia magnicapsula S.Carter

 
Euphorbiaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia magnicapsula
Euphorbia magnicapsula
Euphorbia magnicapsula

Euphorbia scarlatina S.Carter

 
Euphorbiaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia scarlatina
Euphorbia scarlatina
Euphorbia scarlatina
Euphorbia scarlatina

Euphorbia schimperiana Scheele

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Euphorbia schimperiana

Euphorbia tirucalli L. LC

തിരുക്കള്ളി
Euphorbiaceae 1,314 1,111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli

Euphorbia uhligiana Pax

 
Euphorbiaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia uhligiana
Euphorbia uhligiana
Euphorbia uhligiana
Euphorbia uhligiana

Ricinus communis L.

 
Euphorbiaceae 6,259 5,088 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis

Tragia subsessilis Pax

 
Euphorbiaceae 49 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tragia subsessilis
Tragia subsessilis
Tragia subsessilis
Tragia subsessilis