കെനിയയിലെ ലെവ ലെവ വന്യജീവി സംരക്ഷണം പര്യവേക്ഷണം

Aeollanthus densiflorus Ryding

 
Lamiaceae 13 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeollanthus densiflorus
Aeollanthus densiflorus
Aeollanthus densiflorus
Aeollanthus densiflorus

Ajuga integrifolia Buch.-Ham.

 
Lamiaceae 34 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga integrifolia
Ajuga integrifolia
Ajuga integrifolia
Ajuga integrifolia

Clinopodium abyssinicum (Benth.) Kuntze

 
Lamiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Clinopodium abyssinicum

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

 
Lamiaceae 22 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia
Leonotis nepetifolia
Leonotis nepetifolia
Leonotis nepetifolia

Leucas deflexa Hook.f.

 
Lamiaceae 28 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leucas deflexa
Leucas deflexa
Leucas deflexa
Leucas deflexa

Leucas glabrata (Vahl) Sm.

 
Lamiaceae 63 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leucas glabrata
Leucas glabrata
Leucas glabrata
Leucas glabrata

Leucas grandis L.

 
Lamiaceae 81 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leucas grandis
Leucas grandis
Leucas grandis
Leucas grandis

Leucas jamesii Baker

 
Lamiaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Leucas jamesii
Leucas jamesii
Leucas jamesii
Leucas jamesii

Leucas neuflizeana Courbon

 
Lamiaceae 12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leucas neuflizeana
Leucas neuflizeana
Leucas neuflizeana
Leucas neuflizeana

Leucas tomentosa Gürke

 
Lamiaceae 29 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leucas tomentosa
Leucas tomentosa
Leucas tomentosa
Leucas tomentosa

Leucas urticifolia (Vahl) Sm.

 
Lamiaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leucas urticifolia
Leucas urticifolia
Leucas urticifolia

Mentha longifolia L. LC

 
Lamiaceae 16 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mentha longifolia
Mentha longifolia
Mentha longifolia
Mentha longifolia

Nepeta azurea R.Br. ex Benth.

 
Lamiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Nepeta azurea
Nepeta azurea
Nepeta azurea

Ocimum × africanum Lour.

 
Lamiaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ocimum × africanum
Ocimum × africanum
Ocimum × africanum
Ocimum × africanum

Ocimum americanum L.

 
Lamiaceae 344 286 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ocimum americanum
Ocimum americanum
Ocimum americanum
Ocimum americanum

Ocimum filamentosum Forssk.

 
Lamiaceae 86 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ocimum filamentosum
Ocimum filamentosum
Ocimum filamentosum
Ocimum filamentosum

Ocimum gratissimum L.

കാട്ടുതുളസി
Lamiaceae 264 177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ocimum gratissimum
Ocimum gratissimum
Ocimum gratissimum
Ocimum gratissimum

Ocimum kilimandscharicum Baker ex Gürke

 
Lamiaceae 40 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ocimum kilimandscharicum
Ocimum kilimandscharicum
Ocimum kilimandscharicum
Ocimum kilimandscharicum

Orthosiphon pallidus Royle ex Benth.

 
Lamiaceae 19 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orthosiphon pallidus
Orthosiphon pallidus
Orthosiphon pallidus
Orthosiphon pallidus

Orthosiphon parvifolius Vatke

 
Lamiaceae 144 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orthosiphon parvifolius
Orthosiphon parvifolius
Orthosiphon parvifolius
Orthosiphon parvifolius

Orthosiphon rubicundus (D. Don) Benth.

 
Lamiaceae 54 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orthosiphon rubicundus
Orthosiphon rubicundus
Orthosiphon rubicundus
Orthosiphon rubicundus

Platostoma hildebrandtii (Vatke) A.J.Paton & Hedge

 
Lamiaceae 24 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Platostoma hildebrandtii
Platostoma hildebrandtii
Platostoma hildebrandtii
Platostoma hildebrandtii

Plectranthus caninus Roth

 
Lamiaceae 90 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plectranthus caninus
Plectranthus caninus
Plectranthus caninus
Plectranthus caninus

Plectranthus comosus Sims

 
Lamiaceae 49 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plectranthus comosus
Plectranthus comosus
Plectranthus comosus
Plectranthus comosus

Plectranthus hadiensis (Forssk.) Schweinf. ex Sprenger

ഇരുവേലി
Lamiaceae 167 143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plectranthus hadiensis
Plectranthus hadiensis
Plectranthus hadiensis
Plectranthus hadiensis

Plectranthus lactiflorus (Vatke) Angew

 
Lamiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Plectranthus lactiflorus

Plectranthus lanuginosus (Hochst. ex Benth.) Agnew

 
Lamiaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plectranthus lanuginosus
Plectranthus lanuginosus
Plectranthus lanuginosus
Plectranthus lanuginosus

Plectranthus longipes Baker

 
Lamiaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Plectranthus longipes
Plectranthus longipes
Plectranthus longipes
Plectranthus longipes

Plectranthus minutiflorus Ryding

 
Lamiaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plectranthus minutiflorus
Plectranthus minutiflorus
Plectranthus minutiflorus
Plectranthus minutiflorus

Plectranthus pseudomarrubioides R.H.Willemse

 
Lamiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plectranthus pseudomarrubioides
Plectranthus pseudomarrubioides

Plectranthus xylopodus Lukhoba & A.J.Paton

 
Lamiaceae 15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plectranthus xylopodus
Plectranthus xylopodus
Plectranthus xylopodus
Plectranthus xylopodus

Rotheca myricoides (Hochst.) Steane & Mabb. LC

 
Lamiaceae 300 191 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rotheca myricoides
Rotheca myricoides
Rotheca myricoides
Rotheca myricoides

Tetradenia urticifolia (Baker) Phillipson

 
Lamiaceae 37 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetradenia urticifolia
Tetradenia urticifolia
Tetradenia urticifolia
Tetradenia urticifolia

Tinnea aethiopica Kotschy ex Hook. f.

 
Lamiaceae 59 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tinnea aethiopica
Tinnea aethiopica
Tinnea aethiopica
Tinnea aethiopica