കെനിയയിലെ ലെവ ലെവ വന്യജീവി സംരക്ഷണം പര്യവേക്ഷണം

Abutilon grandiflorum G.Don

 
Malvaceae 52 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandiflorum
Abutilon grandiflorum
Abutilon grandiflorum
Abutilon grandiflorum

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 99 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon mauritianum (Jacq.) Medik.

 
Malvaceae 101 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon mauritianum
Abutilon mauritianum
Abutilon mauritianum
Abutilon mauritianum

Abutilon pannosum (G.Forst.) Schltdl.

 
Malvaceae 41 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum

Corchorus trilocularis L.

 
Malvaceae 111 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis

Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. LC

 
Malvaceae 195 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya burgessiae
Dombeya burgessiae
Dombeya burgessiae
Dombeya burgessiae

Dombeya rotundifolia (Hochst.) Planch. LR/lc

 
Malvaceae 54 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya rotundifolia
Dombeya rotundifolia
Dombeya rotundifolia
Dombeya rotundifolia

Grewia bicolor Juss.

 
Malvaceae 102 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia bicolor
Grewia bicolor
Grewia bicolor
Grewia bicolor

Grewia holstii Burret LC

 
Malvaceae 20 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia holstii
Grewia holstii
Grewia holstii
Grewia holstii

Grewia similis K.Schum.

 
Malvaceae 25 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia similis
Grewia similis
Grewia similis
Grewia similis

Grewia tembensis Fresen.

 
Malvaceae 104 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia tembensis
Grewia tembensis
Grewia tembensis
Grewia tembensis

Grewia trichocarpa Hochst. ex A. Rich.

 
Malvaceae 105 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia trichocarpa
Grewia trichocarpa
Grewia trichocarpa
Grewia trichocarpa

Grewia villosa Willd. LC

 
Malvaceae 71 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia villosa
Grewia villosa
Grewia villosa
Grewia villosa

Hermannia exappendiculata (Mast.) K. Schum.

 
Malvaceae 42 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hermannia exappendiculata
Hermannia exappendiculata
Hermannia exappendiculata
Hermannia exappendiculata

Hermannia kirkii Mast.

 
Malvaceae 30 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hermannia kirkii
Hermannia kirkii
Hermannia kirkii
Hermannia kirkii

Hibiscus aponeurus Sprague & Hutch.

 
Malvaceae 88 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus aponeurus
Hibiscus aponeurus
Hibiscus aponeurus
Hibiscus aponeurus

Hibiscus calyphyllus Cav. LC

 
Malvaceae 83 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus

Hibiscus cannabinus L.

മെസ്റ്റ
Malvaceae 216 143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus

Hibiscus flavifolius Ulbr.

 
Malvaceae 164 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus flavifolius
Hibiscus flavifolius
Hibiscus flavifolius
Hibiscus flavifolius

Hibiscus lunarifolius Willd.

 
Malvaceae 92 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus lunarifolius
Hibiscus lunarifolius
Hibiscus lunarifolius
Hibiscus lunarifolius

Hibiscus meyeri Harv.

 
Malvaceae 56 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus meyeri
Hibiscus meyeri
Hibiscus meyeri
Hibiscus meyeri

Hibiscus micranthus L. f.

 
Malvaceae 28 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus micranthus
Hibiscus micranthus
Hibiscus micranthus
Hibiscus micranthus

Hibiscus pycnostemon Hochr.

 
Malvaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus pycnostemon
Hibiscus pycnostemon
Hibiscus pycnostemon
Hibiscus pycnostemon

Hibiscus sparsiaculeatus Baker f.

 
Malvaceae 27 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus sparsiaculeatus
Hibiscus sparsiaculeatus
Hibiscus sparsiaculeatus
Hibiscus sparsiaculeatus

Hibiscus trionum L.

 
Malvaceae 630 481 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum

Hibiscus vitifolius L.

 
Malvaceae 17 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius

Malva neglecta Wallr.

Common Mallow
Malvaceae 2,470 1,932 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke

 
Malvaceae 323 222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum

Melhania ovata Spreng.

 
Malvaceae 30 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melhania ovata
Melhania ovata
Melhania ovata
Melhania ovata

Melhania velutina Forssk.

 
Malvaceae 41 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melhania velutina
Melhania velutina
Melhania velutina
Melhania velutina

Pavonia burchellii (DC.) R.A.Dyer

 
Malvaceae 113 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pavonia burchellii
Pavonia burchellii
Pavonia burchellii
Pavonia burchellii

Pavonia gallaensis Ulbr.

 
Malvaceae 110 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pavonia gallaensis
Pavonia gallaensis
Pavonia gallaensis
Pavonia gallaensis

Sida alba L.

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Sida alba

Sida cordifolia L.

വെള്ളൂരം
Malvaceae 61 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida cordifolia
Sida cordifolia
Sida cordifolia
Sida cordifolia

Sida rhombifolia L.

ആനക്കുറുന്തോട്ടി
Malvaceae 335 221 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida rhombifolia
Sida rhombifolia
Sida rhombifolia
Sida rhombifolia

Sida schimperiana Hochst. ex A. Rich.

 
Malvaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida schimperiana
Sida schimperiana
Sida schimperiana
Sida schimperiana

Sida tenuicarpa Vollesen

 
Malvaceae 37 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida tenuicarpa
Sida tenuicarpa
Sida tenuicarpa
Sida tenuicarpa

Sterculia africana (Lour.) Fiori LC

 
Malvaceae 49 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sterculia africana
Sterculia africana
Sterculia africana
Sterculia africana

Thespesia garckeana F.Hoffm. LC

 
Malvaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thespesia garckeana
Thespesia garckeana
Thespesia garckeana
Thespesia garckeana

Triumfetta flavescens Hochst. ex A. Rich.

 
Malvaceae 68 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Triumfetta flavescens
Triumfetta flavescens
Triumfetta flavescens
Triumfetta flavescens