മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

5,995 4,600 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

403 333 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

50 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

803 648 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

64 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

16,449 13,682 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

992 799 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

4,634 3,314 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

371 227 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

1,995 1,525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

13,759 11,448 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

15 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

33,098 30,471 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

401 342 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

2 1 നിരീക്ഷണം
Arecaceae

Arecaceae

3,469 2,625 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

9,620 8,583 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodelaceae

Asphodelaceae

1 1 നിരീക്ഷണം
Aspleniaceae

Aspleniaceae

1,834 1,548 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

1,14,319 92,656 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanophoraceae

Balanophoraceae

23 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

6,618 5,818 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

517 432 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

644 572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

1,871 1,396 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

1,069 734 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

6,721 4,895 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

1,809 1,601 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burmanniaceae

Burmanniaceae

7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabombaceae

Cabombaceae

48 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

1,842 1,697 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

458 277 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

516 373 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

9,026 7,504 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

30 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

12,039 9,527 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

527 320 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

43 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloranthaceae

Chloranthaceae

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

278 178 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleomaceae

Cleomaceae

937 535 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusiaceae

Clusiaceae

103 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colchicaceae

Colchicaceae

778 639 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretaceae

Combretaceae

2,344 1,646 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

956 657 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...