മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

4,147 3,238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

279 240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

2 1 നിരീക്ഷണം
Aizoaceae

Aizoaceae

619 538 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

39 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

12,283 10,277 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

714 581 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

3,576 2,437 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

306 183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

1,512 1,129 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

10,485 8,740 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

25,553 23,623 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

237 207 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

2,671 2,004 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

7,409 6,600 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodelaceae

Asphodelaceae

1 1 നിരീക്ഷണം
Aspleniaceae

Aspleniaceae

1,420 1,186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

94,175 76,993 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanophoraceae

Balanophoraceae

21 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

4,986 4,411 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

442 327 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

491 391 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

1,299 961 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

717 511 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

4,971 3,689 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

1,521 1,343 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burmanniaceae

Burmanniaceae

7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabombaceae

Cabombaceae

40 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

1,433 1,322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

315 180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

375 281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

7,389 6,162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

9,334 7,510 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

482 261 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

36 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloranthaceae

Chloranthaceae

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

203 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleomaceae

Cleomaceae

715 417 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusiaceae

Clusiaceae

83 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colchicaceae

Colchicaceae

555 460 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretaceae

Combretaceae

1,701 1,193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

652 474 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Connaraceae

Connaraceae

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

8,396 6,362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...