മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus 2 ഇനം
Abrus 1 ഇനം
Abutilon 1 ഇനം
Acacia 4 ഇനം
Acalypha 2 ഇനം
Acanthospermum 1 ഇനം
Acanthus 1 ഇനം
Acer 1 ഇനം
Achillea 1 ഇനം
Achyranthes 2 ഇനം
Acmella 2 ഇനം
Acorus 1 ഇനം
Acrostichum 1 ഇനം
Acrotrema 1 ഇനം
Adenanthera 1 ഇനം
Adiantum 4 ഇനം
Aegiceras 1 ഇനം
Aerides 1 ഇനം
Aerva 2 ഇനം
Aeschynanthus 4 ഇനം
Aeschynomene 2 ഇനം
Agalmyla 1 ഇനം
Ageratum 1 ഇനം
Aglaia 3 ഇനം
Aglaonema 2 ഇനം
Ailanthus 1 ഇനം
Albizia 2 ഇനം
Alchornea 1 ഇനം
Aleurites 1 ഇനം
Allamanda 1 ഇനം
Alocasia 2 ഇനം
Alopecurus 1 ഇനം
Alpinia 3 ഇനം
Alstonia 4 ഇനം
Alternanthera 3 ഇനം
Alysicarpus 1 ഇനം
Amaranthus 4 ഇനം
Amherstia 1 ഇനം
Ammannia 1 ഇനം
Amorphophallus 2 ഇനം
Amydrium 1 ഇനം
Anacardium 1 ഇനം
Ananas 1 ഇനം
Ananthacorus 1 ഇനം
Andira 1 ഇനം
Andrographis 1 ഇനം
Angiopteris 1 ഇനം
Aniseia 1 ഇനം
Anisomeles 1 ഇനം
Anisoptera 1 ഇനം
Anoectochilus 1 ഇനം
Antiaris 1 ഇനം
Antidesma 2 ഇനം
Aphanamixis 1 ഇനം
Apluda 1 ഇനം
Apodytes 1 ഇനം
Appendicula 1 ഇനം
Aquilaria 1 ഇനം
Arachis 1 ഇനം
Archidendron 1 ഇനം
Arctium 1 ഇനം
Ardisia 3 ഇനം
Areca 2 ഇനം
Arenga 3 ഇനം
Argostemma 1 ഇനം
Arisaema 1 ഇനം
Aristolochia 1 ഇനം
Artabotrys 1 ഇനം
Artanema 1 ഇനം
Artemisia 3 ഇനം
Arthraxon 1 ഇനം
Artocarpus 8 ഇനം
Arundina 1 ഇനം
Arundo 1 ഇനം
Asclepias 1 ഇനം
Asparagus 1 ഇനം
Asplenium 3 ഇനം
Asystasia 1 ഇനം
Averrhoa 1 ഇനം
Avicennia 2 ഇനം
Axonopus 1 ഇനം
Azadirachta 1 ഇനം
Azolla 1 ഇനം
Baccaurea 3 ഇനം
Bacopa 1 ഇനം
Balanophora 2 ഇനം
Bambusa 4 ഇനം
Barleria 2 ഇനം
Barringtonia 4 ഇനം
Basella 1 ഇനം
Basilicum 1 ഇനം
Bauhinia 5 ഇനം
Begonia 4 ഇനം
Beilschmiedia 1 ഇനം
Bhesa 1 ഇനം
Bidens 1 ഇനം
Biophytum 1 ഇനം
Bischofia 1 ഇനം
Blechnum 1 ഇനം
Boehmeria 2 ഇനം
Boerhavia 2 ഇനം
Boesenbergia 1 ഇനം
Bombax 1 ഇനം
Borassodendron 1 ഇനം
Borassus 1 ഇനം
Bothriochloa 1 ഇനം
Brassica 1 ഇനം
Breynia 2 ഇനം
Bridelia 1 ഇനം
Briza 1 ഇനം
Broussonetia 1 ഇനം
Browallia 1 ഇനം
Brownea 1 ഇനം
Bruguiera 2 ഇനം
Buchanania 1 ഇനം
Buddleja 2 ഇനം
Bulbophyllum 9 ഇനം
Bulbostylis 1 ഇനം
Burmannia 1 ഇനം
Cabomba 1 ഇനം
Caesalpinia 1 ഇനം
Cajanus 2 ഇനം
Caladium 1 ഇനം
Calamus 2 ഇനം
Calanthe 3 ഇനം
Calendula 1 ഇനം
Callerya 4 ഇനം
Calliandra 1 ഇനം
Callicarpa 2 ഇനം
Calophyllum 1 ഇനം
Calopogonium 1 ഇനം
Calotropis 1 ഇനം
Calystegia 1 ഇനം
Cananga 1 ഇനം
Canarium 1 ഇനം
Canavalia 3 ഇനം
Canna 1 ഇനം
Canthium 1 ഇനം
Capparis 2 ഇനം
Carallia 1 ഇനം
Cardamine 2 ഇനം
Cardiospermum 1 ഇനം
Carex 1 ഇനം
Careya 1 ഇനം
Carissa 1 ഇനം
Carthamus 1 ഇനം
Caryota 2 ഇനം
Cassia 2 ഇനം
Cassytha 1 ഇനം
Castanopsis 1 ഇനം
Casuarina 1 ഇനം
Catharanthus 1 ഇനം
Catunaregam 1 ഇനം
Cecropia 2 ഇനം
Celastrus 1 ഇനം
Celosia 1 ഇനം
Celtis 1 ഇനം
Cenchrus 6 ഇനം
Centella 1 ഇനം
Centratherum 1 ഇനം
Centrosema 2 ഇനം
Cerastium 1 ഇനം
Ceratopteris 1 ഇനം
Ceratostylis 1 ഇനം
Cerbera 2 ഇനം
Ceriops 1 ഇനം
Chamaecrista 1 ഇനം
Cheirostylis 1 ഇനം
Chelonistele 1 ഇനം
Chionanthus 1 ഇനം
Chloranthus 1 ഇനം
Chloris 3 ഇനം
Chlorophytum 1 ഇനം
Chonemorpha 1 ഇനം
Christia 2 ഇനം
Chromolaena 1 ഇനം
Chrysobalanus 1 ഇനം
Chrysoglossum 1 ഇനം
Chrysophyllum 1 ഇനം
Chrysopogon 2 ഇനം
Chukrasia 1 ഇനം
Cibotium 1 ഇനം
Cichorium 1 ഇനം
Cinnamomum 2 ഇനം
Cissus 2 ഇനം
Citrus 1 ഇനം
Cleisostoma 1 ഇനം
Clematis 1 ഇനം
Cleome 4 ഇനം
Clerodendrum 9 ഇനം
Clinacanthus 1 ഇനം
Clinopodium 1 ഇനം
Clitoria 1 ഇനം
Coccinia 1 ഇനം
Cocculus 1 ഇനം
Cocos 1 ഇനം
Codonoboea 1 ഇനം
Coelogyne 7 ഇനം
Coelostegia 1 ഇനം
Coix 1 ഇനം
Coldenia 1 ഇനം
Colocasia 1 ഇനം
Colubrina 1 ഇനം
Combretum 1 ഇനം
Commelina 4 ഇനം
Commersonia 1 ഇനം
Congea 1 ഇനം
Corchorus 3 ഇനം
Cordia 2 ഇനം
Cordyline 1 ഇനം
Corybas 1 ഇനം
Corymborkis 1 ഇനം
Corypha 1 ഇനം
Crassocephalum 1 ഇനം
Crateva 1 ഇനം
Cratoxylum 3 ഇനം
Crinum 1 ഇനം
Crotalaria 9 ഇനം
Croton 3 ഇനം
Crypteronia 1 ഇനം
Cucumis 1 ഇനം
Cullen 1 ഇനം
Cuphea 1 ഇനം
Curculigo 1 ഇനം
Curcuma 4 ഇനം
Cuscuta 2 ഇനം
Cyanotis 1 ഇനം
Cyanthillium 1 ഇനം
Cyathula 1 ഇനം
Cymbidium 4 ഇനം
Cymbopogon 2 ഇനം
Cynanchum 1 ഇനം
Cynodon 1 ഇനം
Cynoglossum 1 ഇനം
Cynometra 2 ഇനം
Cyperus 11 ഇനം
Cyrtostachys 1 ഇനം
Dacrycarpus 1 ഇനം
Dacrydium 1 ഇനം
Dactyloctenium 1 ഇനം
Dalbergia 2 ഇനം
Dasymaschalon 1 ഇനം
Davallia 3 ഇനം
Debregeasia 1 ഇനം
Delonix 1 ഇനം
Dendrobium 8 ഇനം
Dendrocalamus 2 ഇനം
Dendrocnide 1 ഇനം
Dendrolobium 1 ഇനം
Dentella 1 ഇനം
Deparia 2 ഇനം
Derris 1 ഇനം
Desmanthus 1 ഇനം
Desmos 1 ഇനം
Dianella 1 ഇനം
Dichanthium 1 ഇനം
Dichapetalum 1 ഇനം
Dieffenbachia 1 ഇനം
Digitaria 5 ഇനം
Dillenia 4 ഇനം
Dimocarpus 1 ഇനം
Dinebra 1 ഇനം
Dinochloa 1 ഇനം
Dioscorea 6 ഇനം
Diospyros 4 ഇനം
Diplachne 1 ഇനം
Diplazium 2 ഇനം
Diplocyclos 1 ഇനം
Dipteris 1 ഇനം
Dipterocarpus 10 ഇനം
Dischidia 2 ഇനം
Disporum 1 ഇനം
Dodonaea 1 ഇനം
Dolichandrone 1 ഇനം
Dracaena 2 ഇനം
Drosera 3 ഇനം
Drymaria 1 ഇനം
Drynaria 2 ഇനം
Dryobalanops 1 ഇനം
Drypetes 1 ഇനം
Durio 1 ഇനം
Dyera 1 ഇനം
Dysoxylum 2 ഇനം
Echinacea 1 ഇനം
Echinochloa 2 ഇനം
Eclipta 1 ഇനം
Ehretia 1 ഇനം
Elaeis 1 ഇനം
Elaeocarpus 1 ഇനം
Elateriospermum 1 ഇനം
Eleocharis 3 ഇനം
Elephantopus 3 ഇനം
Eleusine 2 ഇനം
Eleutheranthera 1 ഇനം
Elsholtzia 1 ഇനം
Embelia 1 ഇനം
Emilia 1 ഇനം
Entada 1 ഇനം
Enterolobium 1 ഇനം
Enydra 1 ഇനം
Epilobium 1 ഇനം
Epipremnum 3 ഇനം
Eragrostis 5 ഇനം
Erechtites 2 ഇനം
Erigeron 2 ഇനം
Eriocaulon 1 ഇനം
Eryngium 1 ഇനം
Erythrina 5 ഇനം
Erythrophleum 1 ഇനം
Erythroxylum 1 ഇനം
Etlingera 4 ഇനം
Eulophia 2 ഇനം
Euphorbia 4 ഇനം
Eurycoma 1 ഇനം
Evolvulus 2 ഇനം
Exacum 1 ഇനം
Excoecaria 2 ഇനം
Falcatifolium 1 ഇനം
Fernandoa 1 ഇനം
Ficus 22 ഇനം
Fimbristylis 3 ഇനം
Flacourtia 4 ഇനം
Flagellaria 1 ഇനം
Flemingia 1 ഇനം
Flueggea 1 ഇനം
Fragaria 1 ഇനം
Fuchsia 1 ഇനം
Fuirena 1 ഇനം
Galinsoga 1 ഇനം
Garcinia 5 ഇനം
Garuga 1 ഇനം
Geodorum 1 ഇനം
Geranium 1 ഇനം
Gigantochloa 1 ഇനം
Gironniera 1 ഇനം
Glinus 1 ഇനം
Globba 1 ഇനം
Glochidion 1 ഇനം
Gloriosa 1 ഇനം
Gluta 1 ഇനം
Glycosmis 1 ഇനം
Gmelina 1 ഇനം
Gnetum 1 ഇനം
Gomphrena 2 ഇനം
Goodyera 2 ഇനം
Grammatophyllum 1 ഇനം
Grewia 1 ഇനം
Guettarda 1 ഇനം
Guilandina 1 ഇനം
Gymnema 1 ഇനം
Gymnosporia 1 ഇനം
Gynostemma 1 ഇനം
Habenaria 1 ഇനം
Hackelochloa 1 ഇനം
Hanguana 1 ഇനം
Haplopteris 2 ഇനം
Harpullia 2 ഇനം
Hedychium 2 ഇനം
Helicteres 1 ഇനം
Heliotropium 2 ഇനം
Helminthostachys 1 ഇനം
Heritiera 1 ഇനം
Hetaeria 1 ഇനം
Heteropogon 1 ഇനം
Hevea 1 ഇനം
Hibiscus 2 ഇനം
Hippobroma 1 ഇനം
Hiptage 1 ഇനം
Histiopteris 1 ഇനം
Holarrhena 1 ഇനം
Holmskioldia 1 ഇനം
Homalanthus 1 ഇനം
Hopea 4 ഇനം
Hornstedtia 1 ഇനം
Horsfieldia 1 ഇനം
Hoya 6 ഇനം
Huperzia 2 ഇനം
Hydrocotyle 1 ഇനം
Hydrolea 1 ഇനം
Hygrophila 2 ഇനം
Hylodesmum 1 ഇനം
Hymenachne 1 ഇനം
Hymenaea 1 ഇനം
Hymenophyllum 4 ഇനം
Hyptis 2 ഇനം
Ichnanthus 1 ഇനം
Iguanura 1 ഇനം
Ilex 1 ഇനം
Impatiens 1 ഇനം
Imperata 1 ഇനം
Indigofera 3 ഇനം
Inga 1 ഇനം
Intsia 2 ഇനം
Ipomoea 20 ഇനം
Iris 1 ഇനം
Ischaemum 2 ഇനം
Ixora 5 ഇനം
Jacquemontia 1 ഇനം
Jatropha 3 ഇനം
Johannesteijsmannia 2 ഇനം
Juncus 1 ഇനം
Justicia 1 ഇനം
Kaempferia 3 ഇനം
Kalanchoe 1 ഇനം
Kandelia 1 ഇനം
Kleinhovia 1 ഇനം
Koompassia 1 ഇനം
Kopsia 3 ഇനം
Korthalsella 1 ഇനം
Lablab 1 ഇനം
Lagerstroemia 1 ഇനം
Laportea 1 ഇനം
Lasia 1 ഇനം
Lasianthus 1 ഇനം
Leea 3 ഇനം
Leersia 1 ഇനം
Lemna 1 ഇനം
Leonotis 1 ഇനം
Leonurus 1 ഇനം
Lepironia 1 ഇനം
Lepisanthes 2 ഇനം
Lepisorus 1 ഇനം
Leptopetalum 1 ഇനം
Leucaena 1 ഇനം
Leucas 4 ഇനം
Libidibia 1 ഇനം
Licuala 2 ഇനം
Limnocharis 1 ഇനം
Limnophila 1 ഇനം
Lindsaea 1 ഇനം
Liparis 2 ഇനം
Litchi 1 ഇനം
Litsea 2 ഇനം
Livistona 2 ഇനം
Lobelia 1 ഇനം
Lolium 1 ഇനം
Lophopetalum 1 ഇനം
Ludwigia 4 ഇനം
Luisia 1 ഇനം
Lumnitzera 2 ഇനം
Lycopodiella 1 ഇനം
Lycopodium 1 ഇനം
Lygodium 2 ഇനം
Macaranga 3 ഇനം
Maclura 1 ഇനം
Macodes 1 ഇനം
Macropanax 1 ഇനം
Macroptilium 1 ഇനം
Macrosolen 1 ഇനം
Macrothelypteris 1 ഇനം
Madhuca 2 ഇനം
Magnolia 1 ഇനം
Mallotus 2 ഇനം
Mangifera 2 ഇനം
Manilkara 1 ഇനം
Mecardonia 1 ഇനം
Medinilla 3 ഇനം
Melanolepis 1 ഇനം
Melastoma 1 ഇനം
Melinis 1 ഇനം
Meliosma 1 ഇനം
Melochia 1 ഇനം
Memecylon 2 ഇനം
Mesosphaerum 1 ഇനം
Mesua 1 ഇനം
Metroxylon 1 ഇനം
Micromelum 1 ഇനം
Microtis 1 ഇനം
Mikania 1 ഇനം
Mimosa 3 ഇനം
Mimusops 1 ഇനം
Miscanthus 2 ഇനം
Mitracarpus 1 ഇനം
Momordica 2 ഇനം
Moorochloa 1 ഇനം
Morinda 1 ഇനം
Mucuna 3 ഇനം
Muntingia 1 ഇനം
Murdannia 1 ഇനം
Murraya 1 ഇനം
Musa 3 ഇനം
Mussaenda 1 ഇനം
Myrmecodia 1 ഇനം
Nauclea 1 ഇനം
Nelsonia 1 ഇനം
Nelumbo 1 ഇനം
Neobalanocarpus 1 ഇനം
Neolamarckia 1 ഇനം
Neonotonia 1 ഇനം
Nepenthes 5 ഇനം
Nephelium 2 ഇനം
Nephrolepis 4 ഇനം
Neptunia 1 ഇനം
Nertera 1 ഇനം
Nervilia 1 ഇനം
Neyraudia 1 ഇനം
Nyctanthes 1 ഇനം
Nymphaea 3 ഇനം
Nymphoides 2 ഇനം
Nypa 1 ഇനം
Ochna 1 ഇനം
Ocimum 5 ഇനം
Odontosoria 1 ഇനം
Oldenlandia 1 ഇനം
Olea 1 ഇനം
Oncosperma 1 ഇനം
Operculina 1 ഇനം
Ophioglossum 3 ഇനം
Ophiopogon 1 ഇനം
Oplismenus 1 ഇനം
Opuntia 1 ഇനം
Oroxylum 1 ഇനം
Orthosiphon 1 ഇനം
Oryza 1 ഇനം
Ottelia 1 ഇനം
Oxalis 3 ഇനം
Pachyrhizus 1 ഇനം
Paederia 1 ഇനം
Palaquium 1 ഇനം
Pandanus 1 ഇനം
Pangium 1 ഇനം
Panicum 2 ഇനം
Paphiopedilum 2 ഇനം
Parartocarpus 1 ഇനം
Parkia 1 ഇനം
Paspalum 6 ഇനം
Passiflora 5 ഇനം
Pavonia 1 ഇനം
Peliosanthes 1 ഇനം
Peltophorum 1 ഇനം
Pemphis 1 ഇനം
Pentapetes 1 ഇനം
Pentaphragma 1 ഇനം
Pentaspadon 1 ഇനം
Peperomia 2 ഇനം
Peronema 1 ഇനം
Persicaria 7 ഇനം
Phaius 1 ഇനം
Phalaenopsis 5 ഇനം
Phaleria 1 ഇനം
Phaseolus 2 ഇനം
Pholidota 1 ഇനം
Phragmites 1 ഇനം
Phrynium 1 ഇനം
Phyla 1 ഇനം
Phyllanthus 5 ഇനം
Phyllodium 1 ഇനം
Physalis 1 ഇനം
Phytolacca 1 ഇനം
Pilea 1 ഇനം
Pilophyllum 1 ഇനം
Pinalia 1 ഇനം
Piper 6 ഇനം
Pipturus 1 ഇനം
Pisonia 1 ഇനം
Pistia 1 ഇനം
Pithecellobium 1 ഇനം
Pityrogramma 1 ഇനം
Planchonella 2 ഇനം
Plantago 1 ഇനം
Platycerium 1 ഇനം
Plectranthus 3 ഇനം
Pleocnemia 1 ഇനം
Pleurostylia 1 ഇനം
Pluchea 1 ഇനം
Plumbago 1 ഇനം
Poa 1 ഇനം
Podocarpus 2 ഇനം
Podolasia 1 ഇനം
Pogonatherum 1 ഇനം
Pogostemon 2 ഇനം
Poikilospermum 1 ഇനം
Polyalthia 3 ഇനം
Polygala 2 ഇനം
Polystachya 1 ഇനം
Pometia 1 ഇനം
Poranopsis 1 ഇനം
Porophyllum 1 ഇനം
Portulaca 3 ഇനം
Praxelis 1 ഇനം
Premna 2 ഇനം
Pseuderanthemum 1 ഇനം
Pseudognaphalium 1 ഇനം
Psidium 2 ഇനം
Psilotum 1 ഇനം
Psophocarpus 1 ഇനം
Psychotria 1 ഇനം
Pteris 3 ഇനം
Pterocarpus 1 ഇനം
Pterospermum 2 ഇനം
Pterygota 1 ഇനം
Putranjiva 1 ഇനം
Pyrrosia 1 ഇനം
Quassia 1 ഇനം
Radermachera 2 ഇനം
Rauvolfia 2 ഇനം
Rhaphidophora 3 ഇനം
Rhinacanthus 1 ഇനം
Rhizanthes 1 ഇനം
Rhizophora 1 ഇനം
Rhododendron 9 ഇനം
Rhodomyrtus 1 ഇനം
Rhynchospora 2 ഇനം
Rhynchostylis 2 ഇനം
Rivina 1 ഇനം
Rorippa 1 ഇനം
Rotheca 1 ഇനം
Rotula 1 ഇനം
Rourea 1 ഇനം
Rubus 2 ഇനം
Ruellia 2 ഇനം
Rumex 2 ഇനം
Rungia 1 ഇനം
Ruppia 1 ഇനം
Saccharum 2 ഇനം
Sacciolepis 1 ഇനം
Sagina 1 ഇനം
Sagittaria 1 ഇനം
Salacca 2 ഇനം
Salvinia 1 ഇനം
Samanea 1 ഇനം
Sandoricum 1 ഇനം
Sanicula 1 ഇനം
Saraca 2 ഇനം
Sarcotheca 1 ഇനം
Saribus 1 ഇനം
Saurauia 1 ഇനം
Scaevola 1 ഇനം
Scaphium 1 ഇനം
Schefflera 2 ഇനം
Schismatoglottis 1 ഇനം
Schizaea 1 ഇനം
Scindapsus 2 ഇനം
Scirpodendron 1 ഇനം
Scleria 3 ഇനം
Scoparia 1 ഇനം
Scorodocarpus 1 ഇനം
Scurrula 1 ഇനം
Secamone 1 ഇനം
Senna 10 ഇനം
Serianthes 1 ഇനം
Serissa 1 ഇനം
Sesamum 1 ഇനം
Sesbania 2 ഇനം
Sesuvium 1 ഇനം
Setaria 5 ഇനം
Shorea 6 ഇനം
Sida 3 ഇനം
Sigesbeckia 1 ഇനം
Silybum 1 ഇനം
Sisyrinchium 1 ഇനം
Solanum 10 ഇനം
Solidago 1 ഇനം
Sonchus 1 ഇനം
Sonerila 1 ഇനം
Sonneratia 2 ഇനം
Sorghum 1 ഇനം
Spathodea 1 ഇനം
Spathoglottis 1 ഇനം
Spermacoce 4 ഇനം
Sphagneticola 1 ഇനം
Spigelia 1 ഇനം
Spirodela 1 ഇനം
Spondias 1 ഇനം
Sporobolus 3 ഇനം
Stachytarpheta 4 ഇനം
Stelechocarpus 1 ഇനം
Stellaria 2 ഇനം
Stemodia 1 ഇനം
Stenotaphrum 2 ഇനം
Sterculia 4 ഇനം
Stereospermum 2 ഇനം
Stictocardia 1 ഇനം
Streblus 2 ഇനം
Striga 1 ഇനം
Strongylodon 1 ഇനം
Struchium 1 ഇനം
Strychnos 1 ഇനം
Stylosanthes 1 ഇനം
Suregada 1 ഇനം
Synedrella 1 ഇനം
Syngonium 1 ഇനം
Syringodium 1 ഇനം
Syzygium 10 ഇനം
Tabernaemontana 4 ഇനം
Tacca 3 ഇനം
Tadehagi 1 ഇനം
Tainia 1 ഇനം
Talinum 1 ഇനം
Tamarindus 1 ഇനം
Tanacetum 1 ഇനം
Tectona 1 ഇനം
Tephrosia 3 ഇനം
Terminalia 3 ഇനം
Tetracera 2 ഇനം
Tetrameles 1 ഇനം
Thecopus 1 ഇനം
Thelasis 2 ഇനം
Thelypteris 2 ഇനം
Themeda 1 ഇനം
Thespesia 1 ഇനം
Thunbergia 3 ഇനം
Thyrsostachys 1 ഇനം
Thysanolaena 1 ഇനം
Toona 1 ഇനം
Torenia 1 ഇനം
Toxicodendron 1 ഇനം
Trachelospermum 1 ഇനം
Trevesia 1 ഇനം
Trianthema 1 ഇനം
Trichotosia 1 ഇനം
Tridax 1 ഇനം
Trimezia 1 ഇനം
Triphasia 1 ഇനം
Tripleurospermum 1 ഇനം
Tripsacum 1 ഇനം
Tristellateia 1 ഇനം
Tristicha 1 ഇനം
Triticum 1 ഇനം
Triumfetta 1 ഇനം
Turnera 2 ഇനം
Typha 1 ഇനം
Typhonium 2 ഇനം
Urena 1 ഇനം
Urochloa 3 ഇനം
Utricularia 3 ഇനം
Uvaria 1 ഇനം
Vachellia 1 ഇനം
Vallaris 1 ഇനം
Vanda 1 ഇനം
Vandellia 1 ഇനം
Vandopsis 1 ഇനം
Vanilla 1 ഇനം
Vatica 1 ഇനം
Verbena 3 ഇനം
Vigna 3 ഇനം
Viola 1 ഇനം
Vitex 4 ഇനം
Volkameria 1 ഇനം
Waltheria 1 ഇനം
Wrightia 2 ഇനം
Xanthophyllum 1 ഇനം
Xanthosoma 1 ഇനം
Ximenia 1 ഇനം
Xylocarpus 3 ഇനം
Youngia 1 ഇനം
Zea 1 ഇനം
Zeuxine 1 ഇനം
Zingiber 3 ഇനം
Ziziphus 2 ഇനം
Zoysia 1 ഇനം