മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anisoptera

Anisoptera

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Dipterocarpus

Dipterocarpus

63 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Dryobalanops

Dryobalanops

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hopea

Hopea

21 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Neobalanocarpus

Neobalanocarpus

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Shorea

Shorea

19 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Vatica

Vatica

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1