മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Raissa Iskandar
Raissa Iskandar 13 ജനു. 2023

Bauhinia purpurea L.

ചുവന്നമന്ദാരം Fabaceae

Bauhinia purpurea ഇല
leaf
19-164 Teguh Dwi Raharjo
19-164 Teguh Dwi Raharjo 3 ഫെബ്രു. 2023

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Ryan Antonio Gomez
Ryan Antonio Gomez 2 ഫെബ്രു. 2023

Bidens pilosa L.

സ്നേഹക്കൂറ Asteraceae

Bidens pilosa പുഷ്പം
flower
Eric Smits
Eric Smits 2 ഫെബ്രു. 2023

Bauhinia purpurea L.

ചുവന്നമന്ദാരം Fabaceae

Bauhinia purpurea പുഷ്പം
flower
Frederic MOREL
Frederic MOREL 1 ഫെബ്രു. 2023

Garcinia mangostana L.

മാങ്കോസ്റ്റീൻ Clusiaceae

Garcinia mangostana ഫലം
fruit
Loading...