മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

nee li
nee li 2 ഡിസം. 2021

Turnera ulmifolia L.

ചെരവത്താലി Passifloraceae

Turnera ulmifolia ഇല
leaf
wayne
wayne 2 ഡിസം. 2021

Amaranthus spinosus L.

മുള്ളൻ ചീര Amaranthaceae

Amaranthus spinosus ഇല
leaf
Sophia Kam
Sophia Kam 1 ഡിസം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
Na
Na 30 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
ഇല
leaf
Na
Na 29 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
ഇല
leaf
Amy Guesdan Toral
Amy Guesdan Toral 26 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
ഇല

+1

leaf
Nicoletta Crampon
Nicoletta Crampon 24 നവം. 2021

Pandanus amaryllifolius Roxb. ex Lindl.

ബിരിയാണിക്കൈത Pandanaceae

Pandanus amaryllifolius ഇല
leaf
Nizam Khairul
Nizam Khairul 22 നവം. 2021

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.

രാജമല്ലി Fabaceae

Caesalpinia pulcherrima പുഷ്പം
flower
Loading...