മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench 754 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 117 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia confusa Merr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia A.Cunn. ex G.Don 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha siamensis Oliv. ex Gage 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze 29 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus ilicifolius L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acer laurinum Hassk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 20940 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 467 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes bidentata Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Acrotrema costatum Jack 9 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 1962 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum caudatum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum latifolium Lam. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiceras corniculatum (L.) Blanco 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides odorata Lour. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva sanguinolenta (L.) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus radicans Jack 394 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus speciosus Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Agalmyla parasitica (Lam.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia argentea Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia lawii (Wight) C.J.Saldanha 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema costatum N.E.Br. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema nitidum (Jack) Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia procera (Roxb.) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea rugosa (Lour.) Müll.Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 1994 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia longiloba Miq. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 985 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia galanga (L.) Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia latilabris Ridl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 801 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia angustifolia Wall. ex A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia angustiloba Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don 14 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson 422 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 1956 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 675 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 410 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Amherstia nobilis Wall. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia baccifera L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 108 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus prainii Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amydrium medium (Zoll. & Moritzi) Nicolson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1532 ചിത്രങ്ങൾ
Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon 4 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (W.Wright) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees 53 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles indica (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anoectochilus geniculatus Ridl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Antiaris toxicaria (J.F.Gmel.) Lesch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma bunius (L.) Spreng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma ghaesembilla Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Apluda mutica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Appendicula reflexa Blume 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilaria malaccensis Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 5509 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 536 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia solanacea Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga hookeriana (Becc.) Whitmore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga obtusifolia Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Argostemma parvifolium Benn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema filiforme (Reinw.) Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia acuminata Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 11 ചിത്രങ്ങൾ
Artanema longifolium (L.) Vatke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 1608 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 32 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 267 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus chama Buch.-Ham. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 716 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus hispidus F.M.Jarrett 2 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus integer (Thunb.) Merr. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus lacucha Buch.-Ham. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus nitidus Trécul 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 476 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 1744 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1528 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus racemosus Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium affine Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneatum Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nidus L. 1274 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 826 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia marina (Forssk.) Vierh. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia officinalis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Azadirachta indica A.Juss. 538 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla caroliniana Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea motleyana (Müll.Arg.) Müll.Arg. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea racemosa (Reinw. ex Blume) Müll.Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea ramiflora Lour. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Balanophora reflexa Becc. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa bambos (L.) Voss 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tuldoides Munro 32 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa ventricosa McClure 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria prionitis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 421 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia macrocarpa Hassk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia racemosa (L.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 448 ചിത്രങ്ങൾ
Basilicum polystachyon (L.) Moench 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia galpinii N.E.Br. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 263 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 1835 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirtella Link 165 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia masoniana Irmsch. ex Ziesenh. 309 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia pavonina Ridl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia rajah Ridl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia roxburghiana Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bhesa indica (Bedd.) Ding Hou 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1604 ചിത്രങ്ങൾ
Biophytum sensitivum (L.) DC. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Bischofia javanica Blume 46 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum orientale L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria virgata (G.Forst.) Guill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia erecta L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax ceiba L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Borassodendron machadonis (Ridl.) Becc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus flabellifer L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 449 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia retusa (Dennst.) Alston 11 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia vitis-idaea (Burm.f.) C.E.C.Fisch. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia tomentosa Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 873 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea grandiceps Jacq. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera gymnorhiza (L.) Lam. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera sexangula (Lour.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Buchanania arborescens (Blume) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja asiatica Lour. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja madagascariensis Lam. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum crassipes Hook.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum depressum King & Pantl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum flabellum-veneris (J.Koenig) Aver. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum gracillimum (Rolfe) Rolfe 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum lobbii Lindl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum longiflorum Thouars 66 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum macranthum Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum maxillare (Lindl.) Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum penduliscapum J.J.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis barbata (Rottb.) C.B.Clarke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Burmannia longifolia Becc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cabomba caroliniana A.Gray 41 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 1668 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Huth 104 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars 8 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 3812 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus manan Miq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus viminalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe speciosa (Blume) Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe triplicata (Willemet) Ames 105 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe vestita Wall. ex Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 10412 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya atropurpurea (Wall.) Schot 6 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya cinerea (Benth.) Schot 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya dasyphylla (Miq.) Schot 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya eriantha (Benth.) Schot 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra haematocephala Hassk. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa candicans (Burm.f.) Hochr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa nudiflora Hook. & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) W.T.Aiton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia hederacea Wall. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson 265 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium sumatranum Boerl. & Koord.-Schum. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7441 ചിത്രങ്ങൾ
Canthium horridum Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis micracantha DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis sepiaria L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carallia brachiata (Lour.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 3050 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 1480 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 723 ചിത്രങ്ങൾ
Carex indica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Careya arborea Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa carandas L. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 842 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia roxburghii DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis acuminatissima (Blume) A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 5083 ചിത്രങ്ങൾ
Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirveng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia pachystachya Trécul 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia peltata L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus paniculatus Willd. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 5764 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis philippensis Blanco 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone 44 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone 102 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone 905 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 1975 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostylis subulata Blume 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera manghas L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera odollam Gaertn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ceriops decandra (Griff.) W.Theob. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista mimosoides (L.) Greene 78 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirostylis montana Blume 17 ചിത്രങ്ങൾ
Chelonistele sulphurea (Blume) Pfitzer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus ramiflorus Roxb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chloranthus elatior Link 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris pycnothrix Trin. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum laxum R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chonemorpha fragrans (Moon) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Christia obcordata (Poir.) Bakh.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysoglossum ornatum Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum oliviforme L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chukrasia tabularis A.Juss. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cibotium barometz (L.) J.Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 15785 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Meisn. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum javanicum Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus repens Lam. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus hystrix DC. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Cleisostoma arietinum (Rchb.f.) Garay 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis smilacifolia Wall. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome aculeata L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome rutidosperma DC. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 85 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum infortunatum L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum laevifolium Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum minahassae Teijsm. & Binn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum nutans Wall. ex Jack 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum paniculatum L. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum speciosissimum Drapiez 55 ചിത്രങ്ങൾ
Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau 23 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium gracile (Benth.) Kuntze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 783 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 423 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus orbiculatus (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1354 ചിത്രങ്ങൾ
Codonoboea malayana (Hook.f.) Kiew 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne asperata Lindl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne fimbriata Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne mayeriana Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne pandurata Lindl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne pulverula Teijsm. & Binn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne tomentosa Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne viscosa Rchb.f. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Coelostegia borneensis Becc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Coldenia procumbens L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2200 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum indicum (L.) DeFilipps 464 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina caroliniana Walter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina suffruticosa Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Commersonia bartramia (L.) Merr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Congea tomentosa Roxb. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus olitorius L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus tridens L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dichotoma G.Forst. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 2717 ചിത്രങ്ങൾ
Corybas carinatus (J.J.Sm.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha utan Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 92 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva religiosa G.Forst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum glaucum Korth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum maingayi Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 723 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria laburnifolia L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 37 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 187 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 54 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria trichotoma Bojer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Croton bonplandianus Baill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Croton hirtus L'Hér. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Croton tiglium L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crypteronia paniculata Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1225 ചിത്രങ്ങൾ
Cullen corylifolium (L.) Medik. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F.Macbr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma aeruginosa Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 593 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zanthorrhiza Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe 106 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta australis R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis axillaris (L.) D.Don ex Sweet 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula prostrata (L.) Blume 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium aloifolium (L.) Sw. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium bicolor Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium finlaysonianum Lindl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium lancifolium Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 427 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon nardus (L.) Rendle 33 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum viminale (L.) L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1252 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum lanceolatum Forssk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra cauliflora L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra ramiflora L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aromaticus (Ridl.) Mattf. & Kük. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus digitatus Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus flavidus Retz. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus haspan L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus imbricatus Retz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus iria L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus javanicus Houtt. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus Rottb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtostachys renda Blume 180 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia latifolia Roxb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dasymaschalon dasymaschalum (Blume) I.M.Turner 2 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia pectinata Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia solida (G.Forst.) Sw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia trichomanoides Blume 21 ചിത്രങ്ങൾ
Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium anosmum Lindl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium aphyllum (Roxb.) C.E.C.Fisch. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium comatum (Blume) Lindl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium crumenatum Sw. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium farmeri Paxton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium secundum (Blume) Lindl. ex Wall. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium truncatum Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus giganteus Munro 90 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocnide sinuata (Blume) Chew 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrolobium umbellatum (L.) Benth. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dentella repens (L.) J.R.Forst. & G.Forst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia boryana (Willd.) M.Kato 2 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia petersenii (Kunze) M.Kato 30 ചിത്രങ്ങൾ
Derris trifoliata Lour. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Desmos chinensis Lour. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella ensifolia (L.) Redouté 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dichapetalum gelonioides (Roxb.) Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 5249 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria abyssinica (Hochst. ex A.Rich.) Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 65 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. & Thomson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia pentagyna Roxb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia suffruticosa (Griff.) Martelli 85 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dinochloa scandens (Blume ex Nees) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea calcicola Prain & Burkill 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea hispida Dennst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea sansibarensis Pax 13 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros areolata King & Gamble 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros buxifolia (Blume) Hiern 4 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros discolor Willd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diplachne fusca (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium dilatatum Blume 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium esculentum (Retz.) Sw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dipteris conjugata Reinw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus cornutus Dyer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus costulatus Slooten 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus hasseltii Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus kerrii King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus oblongifolius Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus retusus Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus sublamellatus Foxw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus verrucosus Foxw. ex Slooten 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia major (Vahl) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia nummularia R.Br. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Disporum cantoniense (Lour.) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa Jacq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandrone spathacea (L.f.) Seem. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena angustifolia (Medik.) Roxb. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 4691 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera burmanni Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera serpens Planch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera spatulata Labill. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria heracleum T.Moore 3 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dryobalanops aromatica C.F.Gaertn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes pendula Ridl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Durio zibethinus L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Dyera costulata (Miq.) Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum alliaceum (Blume) Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum parasiticum (Osbeck) Kosterm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea purpurea (L.) Moench 3545 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1139 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa frumentacea Link 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia microphylla Lam. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus angustifolius Blume 31 ചിത്രങ്ങൾ
Elateriospermum tapos Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 88 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus scaber L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus tomentosus L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Embelia ribes Burm.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Entada rheedei Spreng. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Enydra fluctuans Lour. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum Raf. 2946 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting 6437 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum giganteum (Roxb.) Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 658 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cumingii Steud. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis multicaulis Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 645 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bellioides DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 833 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon truncatum Buch.-Ham. ex Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina corallodendron L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina herbacea L. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook 17 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrophleum suaveolens (Guill. & Perr.) Brenan 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera coccinea (Blume) S.Sakai & Nagam. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera corneri Mood & Ibrahim 9 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 566 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia graminea Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia pulchra (Thouars) Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia antiquorum L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia thymifolia L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1245 ചിത്രങ്ങൾ
Eurycoma longifolia Jack 4 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus nummularius (L.) L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Exacum tetragonum Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria agallocha L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria cochinchinensis Lour. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Falcatifolium falciforme (Parl.) de Laub. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus altissima Blume 166 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus auriculata Lour. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 4716 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus callosa Willd. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus caulocarpa (Miq.) Miq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus concinna (Miq.) Miq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus deltoidea Jack 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 3234 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus fistulosa Reinw. ex Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus fulva Reinw. ex Blume 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus hispida L.f. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus maclellandii King 95 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f. 1940 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus montana Burm.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus racemosa L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus religiosa L. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus retusa L. 375 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rumphii Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sagittata Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus septica Burm.f. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus variegata Blume 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus virens Aiton 96 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa R.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia inermis Roxb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi 3 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria indica L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia strobilifera (L.) W.T.Aiton 38 ചിത്രങ്ങൾ
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle 94 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 8627 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia magellanica Lam. 6473 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2164 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia atroviridis Griff. ex T.Anderson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz 13 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia nervosa (Miq.) Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia prainiana King 4 ചിത്രങ്ങൾ
Garuga floribunda Decne. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Geodorum densiflorum (Lam.) Schltr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L. 15463 ചിത്രങ്ങൾ
Gigantochloa verticillata (Willd.) Munro 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gironniera subaequalis Planch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Globba marantina L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A.Juss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 572 ചിത്രങ്ങൾ
Gluta renghas L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina philippensis Cham. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Gnetum gnemon L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena celosioides Mart. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 1597 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera pusilla Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera viridiflora (Blume) Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Grammatophyllum speciosum Blume 50 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia laevigata Vahl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda speciosa L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Guilandina bonduc L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br. ex Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnosporia emarginata (Willd.) Thwaites 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino 92 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria rhodocheila Hance 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hanguana malayana (Jack) Merr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Haplopteris elongata (Sw.) E.H.Crane 4 ചിത്രങ്ങൾ
Haplopteris zosterifolia (Willd.) E.H.Crane 2 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia arborea (Blanco) Radlk. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia cupanioides Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig 533 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium longicornutum Griff. ex Baker 9 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres isora L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium amplexicaule Vahl 155 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera littoralis Aiton 25 ചിത്രങ്ങൾ
Hetaeria oblongifolia Blume 16 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus surattensis L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G.Don 372 ചിത്രങ്ങൾ
Hiptage benghalensis (L.) Kurz 112 ചിത്രങ്ങൾ
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don 23 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus populneus (Geiseler) Pax 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea griffithii Kurz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea helferi (Dyer) Brandis 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea odorata Roxb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea pubescens Ridl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hornstedtia scyphifera (J.Koenig) Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Horsfieldia superba (Hook.f. & Thomson) Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya campanulata Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya imperialis Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya kerrii Craib 289 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya lacunosa Blume 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya multiflora Blume 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya verticillata (Vahl) G.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia squarrosa (G.Forst.) Trevis. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrolea zeylanica (L.) Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila polysperma (Roxb.) T.Anderson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hylodesmum repandum (Vahl) H.Ohashi & R.R.Mill 20 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum holochilum (Bosch) C.Chr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum imbricatum Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum pallidum (Blume) Ebihara & K.Iwats. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis brevipes Poit. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Iguanura wallichiana (Mart.) Benth. & Hook.f. ex Becc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex latifolia Thunb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook.f. 5025 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hirsuta L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Inga edulis Mart. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Intsia palembanica Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 1994 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 696 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea coptica (L.) Roth ex Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea eriocarpa R.Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 417 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 1946 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea lobata (Cerv.) Thell. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea mauritiana Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 276 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-tigridis L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 418 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tricolor Cav. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum rugosum Salisb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum timorense Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3214 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora congesta Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don 166 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora javanica (Blume) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia paniculata (Burm.f.) Hallier f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 446 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Johannesteijsmannia altifrons (Rchb.f. & Zoll.) H.E.Moore 10 ചിത്രങ്ങൾ
Johannesteijsmannia magnifica J.Dransf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus prismatocarpus R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia galanga L. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia pulchra Ridl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia rotunda L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 539 ചിത്രങ്ങൾ
Kandelia candel (L.) Druce 4 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Koompassia malaccensis Maingay 2 ചിത്രങ്ങൾ
Kopsia arborea Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kopsia fruticosa (Roxb.) A.DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Kopsia singapurensis Ridl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 343 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 671 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea interrupta (L.) Chew 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lasia spinosa (L.) Thwaites 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lasianthus cyanocarpus Jack 1 ചിത്രങ്ങൾ
Leea guineensis G.Don 140 ചിത്രങ്ങൾ
Leea indica (Burm.f.) Merr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Leea rubra Blume ex Spreng. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus japonicus Houtt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lepironia articulata (Retz.) Domin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisanthes alata (Blume) Leenh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisorus spicatus (L.f.) Li Wang 16 ചിത്രങ്ങൾ
Leptopetalum biflorum (L.) Neupane & N.Wikstr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1634 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas aspera (Willd.) Link 116 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas lavandulifolia Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas martinicensis (Jacq.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas zeylanica (L.) W.T.Aiton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala spinosa Wurmb 18 ചിത്രങ്ങൾ
Limnocharis flava (L.) Buchenau 10 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila indica (L.) Druce 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea ensifolia Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis elegans Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis latifolia Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea monopetala (Roxb.) Pers. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A.Chev. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona speciosa Kurz 65 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia chinensis Lour. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 1698 ചിത്രങ്ങൾ
Lophopetalum wightianum Arn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia adscendens (L.) H.Hara 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 176 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia peruviana (L.) H.Hara 2 ചിത്രങ്ങൾ
Luisia zollingeri Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lumnitzera littorea (Jack) Voigt 24 ചിത്രങ്ങൾ
Lumnitzera racemosa Willd. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium clavatum L. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium flexuosum (L.) Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga denticulata (Blume) Müll.Arg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga gigantea (Rchb.f. & Zoll.) Müll.Arg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga indica Wight 3 ചിത്രങ്ങൾ
Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner 28 ചിത്രങ്ങൾ
Macodes petola (Blume) Lindl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Macropanax dispermus (Blume) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Tiegh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 67 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca cuneata (Blume) J.F.Macbr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca laurifolia (King & Gamble) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre 214 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus barbatus Müll.Arg. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera caesia Jack 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 2954 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mecardonia procumbens (Mill.) Small 79 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla crassifolia Blume 46 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla scortechinii King 3 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla speciosa Blume 9 ചിത്രങ്ങൾ
Melanolepis multiglandulosa (Reinw. ex Blume) Rchb. & Zoll. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Melastoma malabathricum L. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 289 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia corchorifolia L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon caeruleum Jack 6 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon umbellatum Burm.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze 17 ചിത്രങ്ങൾ
Mesua ferrea L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Metroxylon sagu Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Microtis unifolia (G.Forst.) Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 116 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 1737 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops elengi L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K.Schum. & Lauterb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus nepalensis (Trin.) Hack. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 982 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Moorochloa eruciformis (Sm.) Veldkamp 1 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 845 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna bennettii F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna gigantea (Willd.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna pruriens (L.) DC. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Muntingia calabura L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia nudiflora (L.) Brenan 68 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 931 ചിത്രങ്ങൾ
Musa × paradisiaca L. 461 ചിത്രങ്ങൾ
Musa acuminata Colla 1659 ചിത്രങ്ങൾ
Musa balbisiana Colla 12 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda glabra Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myrmecodia tuberosa Jack 7 ചിത്രങ്ങൾ
Nauclea subdita (Korth.) Steud. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nelsonia canescens (Lam.) Spreng. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1017 ചിത്രങ്ങൾ
Neobalanocarpus heimii (King) Poopath, Sookch. & Santisuk 8 ചിത്രങ്ങൾ
Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser 72 ചിത്രങ്ങൾ
Neonotonia wightii (Wight & Arn.) J.A.Lackey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nepenthes × neglecta Macfarl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Nepenthes ampullaria Jack 25 ചിത്രങ്ങൾ
Nepenthes gracilis Korth. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce 51 ചിത്രങ്ങൾ
Nepenthes rafflesiana Jack 3 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium ramboutan-ake (Labill.) Leenh. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis abrupta (Bory) Mett. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 525 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl 238 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia plena (L.) Benth. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Nertera granadensis (Mutis ex L.f.) Druce 65 ചിത്രങ്ങൾ
Nervilia concolor (Blume) Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Neyraudia reynaudiana (Kunth) Keng ex Hitchc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Nyctanthes arbor-tristis L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm.f. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea pubescens Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea rubra Roxb. ex Andrews 32 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides aurantiaca (Dalzell) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides indica (L.) Kuntze 57 ചിത്രങ്ങൾ
Nypa fruticans Wurmb 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna integerrima (Lour.) Merr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum × africanum Lour. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum americanum L. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 6398 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum tenuiflorum L. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Odontosoria chinensis (L.) J.Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Olea paniculata R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oncosperma horridum (Griff.) Scheff. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum pendulum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum petiolatum Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon caulescens (Blume) Backer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia monacantha (Willd.) Haw. 1448 ചിത്രങ്ങൾ
Oroxylum indicum (L.) Kurz 25 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Ottelia alismoides (L.) Pers. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 5860 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 1563 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium gutta (Hook.) Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus amaryllifolius Roxb. ex Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pangium edule Reinw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum dichotomiflorum Michx. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum repens L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum lowii (Lindl.) Stein 1 ചിത്രങ്ങൾ
Parartocarpus venenosa (Zoll. & Moritzi) Becc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia speciosa Hassk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J.Bergius 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 607 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2475 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 888 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora pallida L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia rigida (Wall. ex Mast.) Hochr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Peliosanthes teta Andrews 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne 64 ചിത്രങ്ങൾ
Pemphis acidula J.R.Forst. & G.Forst. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pentapetes phoenicea L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaphragma begoniifolium (Roxb.) G.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaspadon motleyi Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia glabella (Sw.) A.Dietr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 363 ചിത്രങ്ങൾ
Peronema canescens Jack 3 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 973 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria chinensis (L.) H.Gross 51 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 253 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria minor (Huds.) Opiz 144 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria odorata (Lour.) Soják 1 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria orientalis (L.) Spach 1554 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria perfoliata (L.) H.Gross 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phaius tankervilleae (Banks) Blume 152 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaenopsis cornu-cervi (Breda) Blume & Rchb.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaenopsis maculata Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaenopsis pulcherrima (Lindl.) J.J.Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaenopsis sumatrana Korth. & Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaenopsis violacea H.Witte 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phaleria capitata Jack 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L. 1570 ചിത്രങ്ങൾ
Pholidota articulata Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 3326 ചിത്രങ്ങൾ
Phrynium pubinerve Blume 9 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 793 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus emblica L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus pulcher Wall. ex Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus reticulatus Poir. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodium pulchellum (L.) Desv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 589 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca octandra L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1319 ചിത്രങ്ങൾ
Pilophyllum villosum (Blume) Schltr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pinalia xanthocheila (Ridl.) W.Suarez & Cootes 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aduncum L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Piper betle L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Piper longum L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Piper retrofractum Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sarmentosum Roxb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Piper umbellatum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Pipturus argenteus (G.Forst.) Wedd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia aculeata L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 88 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella chartacea (F.Muell. ex Benth.) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella obovata (R.Br.) Pierre 5 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 6184 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium holttumii Joncheere & Hennipman 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus caninus Roth 85 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus rotundifolius (Poir.) Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. 8350 ചിത്രങ്ങൾ
Pleocnemia hemiteliiformis (Racib.) Holttum 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurostylia opposita (Wall.) Alston 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea indica (L.) Less. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 1452 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus neriifolius D.Don 29 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus rumphii Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Podolasia stipitata N.E.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pogonatherum paniceum (Lam.) Hack. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon heyneanus Benth. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Poikilospermum suaveolens (Blume) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia cinnamomea Hook.f. & Thomson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia stenopetala (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala venenosa Juss. ex Poir. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet 54 ചിത്രങ്ങൾ
Pometia pinnata J.R.Forst. & G.Forst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Poranopsis paniculata (Roxb.) Roberty 9 ചിത്രങ്ങൾ
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7096 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca pilosa L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca quadrifida L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Praxelis clematidea (Hieron. ex Kuntze) R.M.King & H.Rob. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Premna odorata Blanco 3 ചിത്രങ്ങൾ
Premna serratifolia L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Pseuderanthemum crenulatum (Wall. ex Lindl.) Radlk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudognaphalium affine (D.Don) Anderb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium cattleyanum Sabine 9 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 1802 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria calocarpa Kurz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris multifida Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tripartita Sw. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus indicus Willd. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum acerifolium (L.) Willd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum diversifolium Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pterygota alata (Roxb.) R.Br. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Putranjiva roxburghii Wall. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrrosia piloselloides (L.) M.G.Price 6 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia indica (Gaertn.) Noot. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Radermachera quadripinnata (Blanco) Seem. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Radermachera sinica (Hance) Hemsl. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz 14 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia sumatrana Jack 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphidophora foraminifera (Engl.) Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphidophora korthalsii Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphidophora tetrasperma Hook.f. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizanthes zippelii (Blume) Spach 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora apiculata Blume 13 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron jasminiflorum Hook. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron longiflorum Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron malayanum Jack 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron moulmainense Hook. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron pauciflorum King & Gamble 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron perakense King & Gamble 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron robinsonii Ridl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron scortechinii King & Gamble 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron siderophyllum Franch. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchostylis retusa (L.) Blume 17 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 557 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa dubia (Pers.) H.Hara 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rotula aquatica Lour. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rourea minor (Gaertn.) Alston 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus alceifolius Poir. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus moluccanus L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia prostrata Poir. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia tuberosa L. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 6962 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex patientia L. 980 ചിത്രങ്ങൾ
Rungia pectinata (L.) Nees 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 717 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum spontaneum L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sacciolepis indica (L.) Chase 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina procumbens L. 577 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria guayanensis Kunth 29 ചിത്രങ്ങൾ
Salacca affinis Griff. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salacca zalacca (Gaertn.) Voss 35 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia molesta D.Mitch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.) Merr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula europaea L. 834 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca indica L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca thaipingensis Cantley ex Prain 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcotheca monophylla (Planch.) Hallier f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Saribus rotundifolius (Lam.) Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Saurauia napaulensis DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola plumieri (L.) Vahl 126 ചിത്രങ്ങൾ
Scaphium affine (Mast.) Pierre 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera heterophylla (Wall. ex G.Don) Harms 6 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera tomentosa (Blume) Harms 3 ചിത്രങ്ങൾ
Schismatoglottis calyptrata (Roxb.) Zoll. & Moritzi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Schizaea fistulosa Labill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Scindapsus pictus Hassk. 683 ചിത്രങ്ങൾ
Scindapsus treubii Engl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpodendron ghaeri (Gaertn.) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria levis Retz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria lithosperma (L.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria sumatrensis Retz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Scorodocarpus borneensis (Baill.) Becc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scurrula parasitica L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Secamone elliptica R.Br. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multiglandulosa (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby 29 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 8 ചിത്രങ്ങൾ
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby 116 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 426 ചിത്രങ്ങൾ
Senna pallida (Vahl) H.S.Irwin & Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby 279 ചിത്രങ്ങൾ
Senna surattensis (Burm.f.) H.S.Irwin & Barneby 50 ചിത്രങ്ങൾ
Senna tora (L.) Roxb. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Serianthes grandiflora Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Serissa japonica (Thunb.) Thunb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum indicum L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.) Poir. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania sesban (L.) Merr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum (L.) L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria barbata (Lam.) Kunth 17 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria palmifolia (J.Koenig) Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 37 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1374 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea acuminata Dyer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea kunstleri King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea materialis Ridl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea multiflora (Burck) Symington 4 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea ovalis (Korth.) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea roxburghii G.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm.f. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Silybum marianum (L.) Gaertn. 4988 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium micranthum Cav. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 3387 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum coagulans Forssk. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lanceifolium Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mammosum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 1612 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrum L. 7169 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum trilobatum L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum virginianum L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago canadensis L. 8919 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 6970 ചിത്രങ്ങൾ
Sonerila hirsuta Ridl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sonneratia alba Sm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sonneratia caseolaris (L.) Engl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1182 ചിത്രങ്ങൾ
Spathodea campanulata P.Beauv. 977 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis plicata Blume 832 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce hispida L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce latifolia Aubl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce pusilla Wall. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce remota Lam. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 954 ചിത്രങ്ങൾ
Spigelia anthelmia L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias dulcis Parkinson 87 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus virginicus (L.) Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 164 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 582 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 106 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia Sims 94 ചിത്രങ്ങൾ
Stelechocarpus burahol (Blume) Hook.f. & Thomson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria alsine Grimm 101 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 6584 ചിത്രങ്ങൾ
Stemodia verticillata (Mill.) Hassl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 205 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia balanghas L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia foetida L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia monosperma Vent. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia parviflora Roxb. ex G.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stereospermum fimbriatum (Wall. ex G.Don) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Stereospermum tetragonum DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Streblus asper Lour. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Streblus elongatus (Miq.) Corner 3 ചിത്രങ്ങൾ
Striga asiatica (L.) Kuntze 86 ചിത്രങ്ങൾ
Strongylodon macrobotrys A.Gray 194 ചിത്രങ്ങൾ
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze 15 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos nux-vomica L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes humilis Kunth 29 ചിത്രങ്ങൾ
Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium podophyllum Schott 4055 ചിത്രങ്ങൾ
Syringodium isoetifolium (Asch.) Dandy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston 43 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 564 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium grande (Wight) Walp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 700 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 276 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium myrtifolium Walp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium polyanthum (Wight) Walp. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry 249 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium zeylanicum (L.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana corymbosa Roxb. ex Wall. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 1041 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana macrocarpa Jack 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Poir. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca chantrieri André 95 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca integrifolia Ker Gawl. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze 52 ചിത്രങ്ങൾ
Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tainia vegetissima Ridl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 787 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. 4226 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L.f. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia noctiflora Bojer ex Baker 41 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia vogelii Hook.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1183 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia chebula Retz. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera sarmentosa (L.) Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrameles nudiflora R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Thecopus secunda (Ridl.) Seidenf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thelasis carinata Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Thelasis micrantha (Brongn.) J.J.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris interrupta (Willd.) K.Iwats. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris opulenta (Kaulf.) Fosberg 2 ചിത്രങ്ങൾ
Themeda triandra Forssk. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 516 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 2127 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laurifolia Lindl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Thyrsostachys siamensis Gamble 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda 21 ചിത്രങ്ങൾ
Toona sinensis (Juss.) M.Roem. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai 87 ചിത്രങ്ങൾ
Trevesia burckii Boerl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Trichotosia ferox Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Tripsacum dactyloides (L.) L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Tristellateia australasiae A.Rich. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Tristicha trifaria (Bory ex Willd.) Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 2056 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera subulata Sm. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera ulmifolia L. 801 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium roxburghii Schott 5 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium trilobatum (L.) Schott 5 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster 1 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa reptans (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia subulata L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia uliginosa Vahl 18 ചിത്രങ്ങൾ
Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Vallaris glabra (L.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vanda helvola Blume 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vandellia diffusa L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vandopsis gigantea (Lindl.) Pfitzer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Andrews 56 ചിത്രങ്ങൾ
Vatica yeechongii Saw 1 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena bonariensis L. 4814 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena brasiliensis Vell. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena supina L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna marina (Burm.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna mungo (L.) Hepper 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna radiata (L.) R.Wilczek 22 ചിത്രങ്ങൾ
Viola hederacea Labill. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex glabrata R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex pinnata L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex trifolia L. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Volkameria inermis L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Wrightia religiosa (Teijsm. & Binn.) Benth. ex Kurz 24 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum eurhynchum Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 470 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia americana L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus granatum J.Koenig 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus moluccensis (Lam.) M.Roem. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus rumphii (Kostel.) Mabb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Youngia japonica (L.) DC. 475 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 1582 ചിത്രങ്ങൾ
Zeuxine strateumatica (L.) Schltr. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber officinale Roscoe 282 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber spectabile Griff. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus oenopolia (L.) Mill. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ