മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hiptage benghalensis (L.) Kurz LC

മാധവി
Malpighiaceae 122 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hiptage benghalensis
Hiptage benghalensis
Hiptage benghalensis
Hiptage benghalensis

Tristellateia australasiae A.Rich.

 
Malpighiaceae 16 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae