മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chionanthus ramiflorus Roxb.

വെള്ള എടലി
Oleaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Chionanthus ramiflorus
Chionanthus ramiflorus
Chionanthus ramiflorus

Nyctanthes arbor-tristis L.

പവിഴമല്ലി
Oleaceae 124 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nyctanthes arbor-tristis
Nyctanthes arbor-tristis
Nyctanthes arbor-tristis
Nyctanthes arbor-tristis

Olea paniculata R.Br.

 
Oleaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Olea paniculata