മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aquilaria malaccensis Lam. CR

 
Thymelaeaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquilaria malaccensis
Aquilaria malaccensis
Aquilaria malaccensis
Aquilaria malaccensis

Phaleria capitata Jack

 
Thymelaeaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phaleria capitata
Phaleria capitata
Phaleria capitata