മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz EN

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Anisoptera scaphula
Anisoptera scaphula
Anisoptera scaphula
Anisoptera scaphula