മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chionanthus ramiflorus Roxb.

വെള്ള എടലി
Oleaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Chionanthus ramiflorus
Chionanthus ramiflorus
Chionanthus ramiflorus