മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cibotium barometz (L.) J.Sm.

 
Cyatheaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cibotium barometz
Cibotium barometz
Cibotium barometz
Cibotium barometz