മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dryobalanops aromatica C.F.Gaertn. VU

 
Dipterocarpaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dryobalanops aromatica
Dryobalanops aromatica
Dryobalanops aromatica
Dryobalanops aromatica