മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hopea griffithii Kurz EN

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Hopea griffithii
Hopea griffithii
Hopea griffithii
Hopea griffithii

Hopea helferi (Dyer) Brandis EN

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Hopea helferi
Hopea helferi
Hopea helferi
Hopea helferi

Hopea odorata Roxb. VU

 
Dipterocarpaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata

Hopea pubescens Ridl.

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Hopea pubescens
Hopea pubescens
Hopea pubescens
Hopea pubescens