മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd.

 
Oleaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Jasminum elongatum
Jasminum elongatum