മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Nyctanthes arbor-tristis L. LC

പവിഴമല്ലി
Oleaceae 222 180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nyctanthes arbor-tristis
Nyctanthes arbor-tristis
Nyctanthes arbor-tristis
Nyctanthes arbor-tristis