മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Olea paniculata R.Br.

 
Oleaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Olea paniculata