മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Phaleria capitata Jack

 
Thymelaeaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phaleria capitata
Phaleria capitata
Phaleria capitata