മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Shorea acuminata Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata

Shorea kunstleri King CR

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea kunstleri

Shorea materialis Ridl. CR

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Shorea materialis
Shorea materialis
Shorea materialis
Shorea materialis

Shorea multiflora (Burck) Symington LC

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Shorea multiflora
Shorea multiflora
Shorea multiflora
Shorea multiflora

Shorea ovalis (Korth.) Blume LC

 
Dipterocarpaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Shorea ovalis
Shorea ovalis
Shorea ovalis

Shorea roxburghii G.Don VU

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea roxburghii