മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tristellateia australasiae A.Rich.

 
Malpighiaceae 14 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae