മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vatica maingayi Dyer CR

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Vatica maingayi

Vatica ridleyana Brandis CR

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Vatica ridleyana

Vatica yeechongii Saw CR

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Vatica yeechongii