മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus 2 ഇനം
Abroma 1 ഇനം
Abrus 1 ഇനം
Abutilon 5 ഇനം
Acacia 4 ഇനം
Acalypha 5 ഇനം
Acanthocereus 1 ഇനം
Acanthophoenix 1 ഇനം
Acanthospermum 2 ഇനം
Achimenes 2 ഇനം
Achyranthes 1 ഇനം
Aciotis 1 ഇനം
Acmella 3 ഇനം
Acnistus 1 ഇനം
Acrocomia 2 ഇനം
Acrostichum 2 ഇനം
Actinostemon 1 ഇനം
Adansonia 1 ഇനം
Adenanthera 1 ഇനം
Adenium 1 ഇനം
Adiantopsis 1 ഇനം
Adiantum 8 ഇനം
Aechmea 3 ഇനം
Aeschynanthus 1 ഇനം
Aeschynomene 2 ഇനം
Agapanthus 1 ഇനം
Agave 2 ഇനം
Ageratum 1 ഇനം
Aglaonema 1 ഇനം
Aiphanes 2 ഇനം
Albizia 1 ഇനം
Aleurites 1 ഇനം
Allamanda 3 ഇനം
Allium 6 ഇനം
Allocasuarina 1 ഇനം
Allophylus 2 ഇനം
Alocasia 2 ഇനം
Aloe 7 ഇനം
Aloysia 1 ഇനം
Alpinia 2 ഇനം
Alternanthera 6 ഇനം
Alysicarpus 1 ഇനം
Amaranthus 5 ഇനം
Ambrosia 2 ഇനം
Amherstia 1 ഇനം
Ammannia 4 ഇനം
Ammi 1 ഇനം
Amorphophallus 1 ഇനം
Amphilophium 1 ഇനം
Amyris 1 ഇനം
Anacardium 1 ഇനം
Ananas 2 ഇനം
Ananthacorus 1 ഇനം
Andira 1 ഇനം
Andropogon 1 ഇനം
Anemia 1 ഇനം
Anethum 1 ഇനം
Anetium 1 ഇനം
Angelonia 1 ഇനം
Aniseia 1 ഇനം
Annona 6 ഇനം
Anredera 1 ഇനം
Anthurium 6 ഇനം
Antigonon 1 ഇനം
Apeiba 1 ഇനം
Aphelandra 1 ഇനം
Apium 1 ഇനം
Apteria 1 ഇനം
Arachis 1 ഇനം
Araucaria 4 ഇനം
Archontophoenix 1 ഇനം
Ardisia 3 ഇനം
Areca 1 ഇനം
Arenga 1 ഇനം
Argemone 1 ഇനം
Aristida 1 ഇനം
Aristolochia 4 ഇനം
Armoracia 1 ഇനം
Arracacia 1 ഇനം
Artabotrys 1 ഇനം
Artemisia 2 ഇനം
Artocarpus 2 ഇനം
Arundina 1 ഇനം
Arundo 1 ഇനം
Asclepias 1 ഇനം
Asparagus 4 ഇനം
Asphodelus 1 ഇനം
Aspidistra 1 ഇനം
Asplenium 8 ഇനം
Asplundia 2 ഇനം
Astraea 1 ഇനം
Asystasia 1 ഇനം
Aurinia 1 ഇനം
Averrhoa 2 ഇനം
Avicennia 1 ഇനം
Axonopus 1 ഇനം
Ayapana 1 ഇനം
Baccharis 1 ഇനം
Bacopa 1 ഇനം
Bactris 1 ഇനം
Bambusa 3 ഇനം
Barbieria 1 ഇനം
Barleria 4 ഇനം
Barringtonia 1 ഇനം
Basella 1 ഇനം
Batis 1 ഇനം
Bauhinia 6 ഇനം
Beaumontia 1 ഇനം
Begonia 9 ഇനം
Bellucia 1 ഇനം
Benincasa 1 ഇനം
Besleria 1 ഇനം
Bidens 2 ഇനം
Billbergia 1 ഇനം
Bixa 1 ഇനം
Blechnum 2 ഇനം
Blechum 1 ഇനം
Bletia 1 ഇനം
Blighia 1 ഇനം
Blutaparon 1 ഇനം
Bocconia 1 ഇനം
Boehmeria 1 ഇനം
Boerhavia 3 ഇനം
Bolbitis 1 ഇനം
Bontia 1 ഇനം
Borassus 1 ഇനം
Borrichia 1 ഇനം
Bouchea 1 ഇനം
Bougainvillea 2 ഇനം
Bourreria 1 ഇനം
Brachiaria 1 ഇനം
Brassica 3 ഇനം
Bravaisia 1 ഇനം
Breynia 1 ഇനം
Bromelia 2 ഇനം
Brosimum 1 ഇനം
Broussonetia 1 ഇനം
Browallia 1 ഇനം
Brownea 1 ഇനം
Brugmansia 3 ഇനം
Brunfelsia 2 ഇനം
Bryum 1 ഇനം
Buchenavia 1 ഇനം
Bucida 1 ഇനം
Buddleja 3 ഇനം
Bulbostylis 1 ഇനം
Bunchosia 2 ഇനം
Bursera 1 ഇനം
Caesalpinia 4 ഇനം
Cajanus 1 ഇനം
Caladium 1 ഇനം
Calathea 6 ഇനം
Calendula 1 ഇനം
Calliandra 4 ഇനം
Callicarpa 1 ഇനം
Callisia 1 ഇനം
Callistemon 3 ഇനം
Callistephus 1 ഇനം
Calophyllum 1 ഇനം
Calopogonium 1 ഇനം
Calotropis 1 ഇനം
Camaridium 1 ഇനം
Campsis 2 ഇനം
Campylocentrum 2 ഇനം
Cananga 1 ഇനം
Canavalia 3 ഇനം
Canella 1 ഇനം
Canna 3 ഇനം
Cannabis 1 ഇനം
Caperonia 1 ഇനം
Capparidastrum 1 ഇനം
Capparis 3 ഇനം
Capraria 1 ഇനം
Capsicum 3 ഇനം
Carapa 1 ഇനം
Cardamine 1 ഇനം
Cardiospermum 3 ഇനം
Carex 1 ഇനം
Carica 1 ഇനം
Carissa 3 ഇനം
Carludovica 1 ഇനം
Caryota 2 ഇനം
Cascabela 1 ഇനം
Casearia 2 ഇനം
Cassia 3 ഇനം
Cassipourea 1 ഇനം
Cassytha 1 ഇനം
Castanea 1 ഇനം
Casuarina 2 ഇനം
Catha 1 ഇനം
Catharanthus 1 ഇനം
Catopsis 1 ഇനം
Cattleya 1 ഇനം
Cayaponia 2 ഇനം
Cecropia 1 ഇനം
Cedrela 1 ഇനം
Ceiba 1 ഇനം
Celosia 1 ഇനം
Celtis 1 ഇനം
Cenchrus 4 ഇനം
Centella 1 ഇനം
Centratherum 1 ഇനം
Centropogon 1 ഇനം
Centrosema 3 ഇനം
Ceratophyllum 1 ഇനം
Cerbera 1 ഇനം
Cestrum 1 ഇനം
Chamaecrista 2 ഇനം
Chamaedorea 2 ഇനം
Chamaemelum 1 ഇനം
Chamaerops 1 ഇനം
Chamissoa 1 ഇനം
Chaptalia 1 ഇനം
Chenopodiastrum 1 ഇനം
Chimarrhis 1 ഇനം
Chiococca 1 ഇനം
Chione 1 ഇനം
Chloris 4 ഇനം
Chlorophytum 1 ഇനം
Chonemorpha 1 ഇനം
Christella 1 ഇനം
Christia 1 ഇനം
Chromolaena 1 ഇനം
Chrysanthemum 1 ഇനം
Chrysobalanus 1 ഇനം
Chrysophyllum 2 ഇനം
Chrysopogon 1 ഇനം
Chrysothemis 1 ഇനം
Cichorium 1 ഇനം
Cinnamomum 1 ഇനം
Cirsium 1 ഇനം
Cissampelos 1 ഇനം
Cissus 3 ഇനം
Citharexylum 2 ഇനം
Citrullus 1 ഇനം
Citrus 8 ഇനം
Cladium 1 ഇനം
Clausena 1 ഇനം
Clematis 1 ഇനം
Cleome 5 ഇനം
Clerodendrum 9 ഇനം
Clibadium 1 ഇനം
Clidemia 2 ഇനം
Clitoria 3 ഇനം
Clivia 2 ഇനം
Clusia 2 ഇനം
Cnidoscolus 2 ഇനം
Coccoloba 5 ഇനം
Coccothrinax 3 ഇനം
Cochlidium 1 ഇനം
Cochlospermum 1 ഇനം
Cocos 1 ഇനം
Codiaeum 1 ഇനം
Coelogyne 2 ഇനം
Coffea 3 ഇനം
Coix 1 ഇനം
Cola 1 ഇനം
Colocasia 1 ഇനം
Colubrina 1 ഇനം
Combretum 1 ഇനം
Commelina 3 ഇനം
Commersonia 1 ഇനം
Congea 1 ഇനം
Conocarpus 1 ഇനം
Conostegia 1 ഇനം
Convolvulus 1 ഇനം
Copaifera 1 ഇനം
Corchorus 3 ഇനം
Cordia 8 ഇനം
Cordyline 4 ഇനം
Coreopsis 2 ഇനം
Coriandrum 1 ഇനം
Cornutia 1 ഇനം
Corypha 2 ഇനം
Cosmos 3 ഇനം
Costus 3 ഇനം
Couroupita 1 ഇനം
Coursetia 1 ഇനം
Coutarea 1 ഇനം
Cranichis 1 ഇനം
Crantzia 1 ഇനം
Crateva 1 ഇനം
Crescentia 1 ഇനം
Crinum 6 ഇനം
Crocosmia 1 ഇനം
Crocus 1 ഇനം
Crossandra 1 ഇനം
Crossopetalum 1 ഇനം
Crotalaria 10 ഇനം
Croton 3 ഇനം
Cryptomeria 1 ഇനം
Cryptostegia 1 ഇനം
Cucumis 3 ഇനം
Cucurbita 3 ഇനം
Cupania 1 ഇനം
Cuphea 2 ഇനം
Cupressus 2 ഇനം
Curculigo 1 ഇനം
Curcuma 2 ഇനം
Cuscuta 2 ഇനം
Cyanthillium 1 ഇനം
Cyathea 1 ഇനം
Cyathula 1 ഇനം
Cycas 2 ഇനം
Cyclanthus 1 ഇനം
Cyclopogon 2 ഇനം
Cyclosorus 2 ഇനം
Cyclospermum 1 ഇനം
Cydista 1 ഇനം
Cymbidium 1 ഇനം
Cymbopogon 1 ഇനം
Cynanchum 1 ഇനം
Cynara 1 ഇനം
Cynodon 1 ഇനം
Cynophalla 1 ഇനം
Cyperus 21 ഇനം
Cyrtostachys 1 ഇനം
Dactyloctenium 1 ഇനം
Dalbergia 1 ഇനം
Dalechampia 1 ഇനം
Datura 3 ഇനം
Daucus 1 ഇനം
Delonix 1 ഇനം
Dendranthema 1 ഇനം
Dendrobium 4 ഇനം
Desmanthus 2 ഇനം
Desmodium 10 ഇനം
Dianthus 2 ഇനം
Dichaea 2 ഇനം
Dichanthium 1 ഇനം
Dichorisandra 1 ഇനം
Dichrostachys 1 ഇനം
Dictyosperma 1 ഇനം
Didymoglossum 2 ഇനം
Dieffenbachia 1 ഇനം
Digitaria 4 ഇനം
Dillenia 1 ഇനം
Dimocarpus 1 ഇനം
Dioon 1 ഇനം
Dioscorea 5 ഇനം
Diospyros 1 ഇനം
Diplachne 1 ഇനം
Diplazium 2 ഇനം
Dipteryx 1 ഇനം
Dodonaea 1 ഇനം
Dolichandra 1 ഇനം
Dombeya 1 ഇനം
Dorstenia 1 ഇനം
Doryopteris 2 ഇനം
Dracaena 5 ഇനം
Drymaria 1 ഇനം
Duranta 1 ഇനം
Dypsis 2 ഇനം
Dyschoriste 1 ഇനം
Dysphania 1 ഇനം
Echinochloa 1 ഇനം
Echinodorus 1 ഇനം
Eclipta 1 ഇനം
Eichhornia 2 ഇനം
Elaeodendron 1 ഇനം
Elaphoglossum 2 ഇനം
Eleocharis 5 ഇനം
Elephantopus 1 ഇനം
Eleusine 1 ഇനം
Eleutheranthera 1 ഇനം
Eleutherine 1 ഇനം
Emilia 3 ഇനം
Entada 1 ഇനം
Enterolobium 1 ഇനം
Epidendrum 15 ഇനം
Epiphyllum 2 ഇനം
Epipremnum 1 ഇനം
Episcia 1 ഇനം
Eragrostis 3 ഇനം
Eranthemum 1 ഇനം
Erechtites 2 ഇനം
Erigeron 5 ഇനം
Eriobotrya 1 ഇനം
Erithalis 1 ഇനം
Eryngium 1 ഇനം
Erythrina 3 ഇനം
Erythroxylum 1 ഇനം
Eschweilera 1 ഇനം
Etlingera 1 ഇനം
Eucalyptus 3 ഇനം
Eucharis 1 ഇനം
Eugenia 6 ഇനം
Eulophia 1 ഇനം
Euphorbia 20 ഇനം
Euterpe 2 ഇനം
Evolvulus 5 ഇനം
Exostema 1 ഇനം
Exothea 1 ഇനം
Faramea 1 ഇനം
Fevillea 1 ഇനം
Ficus 12 ഇനം
Fimbristylis 2 ഇനം
Fittonia 1 ഇനം
Flacourtia 1 ഇനം
Flemingia 1 ഇനം
Foeniculum 1 ഇനം
Fortunella 2 ഇനം
Fragaria 2 ഇനം
Fuirena 1 ഇനം
Furcraea 1 ഇനം
Galinsoga 2 ഇനം
Galphimia 1 ഇനം
Garcinia 1 ഇനം
Gardenia 2 ഇനം
Gaultheria 1 ഇനം
Genipa 1 ഇനം
Geogenanthus 1 ഇനം
Geonoma 1 ഇനം
Gerbera 1 ഇനം
Gibasis 1 ഇനം
Glandularia 1 ഇനം
Gleichenella 1 ഇനം
Gliricidia 1 ഇനം
Globba 1 ഇനം
Gloriosa 1 ഇനം
Gloxinia 1 ഇനം
Glycine 1 ഇനം
Gmelina 1 ഇനം
Gomphrena 1 ഇനം
Gonzalagunia 1 ഇനം
Gossypium 4 ഇനം
Gouania 1 ഇനം
Graptophyllum 1 ഇനം
Grevillea 1 ഇനം
Guaiacum 1 ഇനം
Guarea 2 ഇനം
Guarianthe 1 ഇനം
Guazuma 1 ഇനം
Guettarda 2 ഇനം
Gustavia 1 ഇനം
Guzmania 2 ഇനം
Gynura 1 ഇനം
Gypsophila 1 ഇനം
Habenaria 1 ഇനം
Hackelochloa 1 ഇനം
Haematoxylum 1 ഇനം
Hamelia 2 ഇനം
Handroanthus 1 ഇനം
Hebeclinium 1 ഇനം
Hedychium 4 ഇനം
Hedyosmum 1 ഇനം
Helianthus 3 ഇനം
Helichrysum 1 ഇനം
Heliconia 8 ഇനം
Heliotropium 3 ഇനം
Hemarthria 1 ഇനം
Hemerocallis 2 ഇനം
Hemigraphis 1 ഇനം
Hemionitis 1 ഇനം
Herissantia 1 ഇനം
Heritiera 1 ഇനം
Hernandia 1 ഇനം
Heteropogon 1 ഇനം
Heteropterys 1 ഇനം
Hevea 1 ഇനം
Hibiscus 11 ഇനം
Hieronyma 1 ഇനം
Hippeastrum 3 ഇനം
Hippobroma 1 ഇനം
Hippocratea 1 ഇനം
Hippomane 1 ഇനം
Hirtella 1 ഇനം
Holmskioldia 1 ഇനം
Homalocladium 1 ഇനം
Hoya 1 ഇനം
Huernia 1 ഇനം
Huperzia 1 ഇനം
Hura 1 ഇനം
Hydrangea 1 ഇനം
Hydrocotyle 1 ഇനം
Hylocereus 2 ഇനം
Hymenachne 1 ഇനം
Hymenaea 1 ഇനം
Hymenocallis 3 ഇനം
Hymenophyllum 3 ഇനം
Hyophorbe 2 ഇനം
Hyparrhenia 1 ഇനം
Hyptis 6 ഇനം
Ichnanthus 1 ഇനം
Ilex 1 ഇനം
Illicium 1 ഇനം
Impatiens 3 ഇനം
Indigofera 3 ഇനം
Inga 2 ഇനം
Ionopsis 2 ഇനം
Ipomoea 16 ഇനം
Iresine 2 ഇനം
Iris 1 ഇനം
Ischaemum 2 ഇനം
Ixora 6 ഇനം
Jacaranda 1 ഇനം
Jacquemontia 2 ഇനം
Jacquinia 1 ഇനം
Jacquiniella 1 ഇനം
Jasminum 5 ഇനം
Jatropha 5 ഇനം
Jubaea 1 ഇനം
Justicia 9 ഇനം
Kaempferia 1 ഇനം
Kalanchoe 6 ഇനം
Kallstroemia 1 ഇനം
Kigelia 1 ഇനം
Kleinhovia 1 ഇനം
Kohleria 1 ഇനം
Krugiodendron 1 ഇനം
Lablab 1 ഇനം
Lactuca 2 ഇനം
Laetia 1 ഇനം
Lagascea 1 ഇനം
Lagenaria 1 ഇനം
Lagerstroemia 2 ഇനം
Laguncularia 1 ഇനം
Lantana 4 ഇനം
Laportea 1 ഇനം
Lasiacis 2 ഇനം
Latania 1 ഇനം
Laurus 1 ഇനം
Lawsonia 1 ഇനം
Lecythis 1 ഇനം
Leersia 1 ഇനം
Lemna 2 ഇനം
Leonotis 1 ഇനം
Leonurus 1 ഇനം
Lepidium 2 ഇനം
Lepisanthes 1 ഇനം
Leucaena 1 ഇനം
Leucanthemum 2 ഇനം
Licania 1 ഇനം
Licaria 1 ഇനം
Licuala 2 ഇനം
Ligustrum 1 ഇനം
Lilium 2 ഇനം
Limnobium 1 ഇനം
Lindsaea 2 ഇനം
Lippia 2 ഇനം
Litchi 1 ഇനം
Lithachne 1 ഇനം
Lithophila 1 ഇനം
Litsea 1 ഇനം
Livistona 1 ഇനം
Lobelia 2 ഇനം
Lobularia 1 ഇനം
Lonchitis 1 ഇനം
Lonchocarpus 2 ഇനം
Lonicera 3 ഇനം
Ludwigia 3 ഇനം
Luffa 2 ഇനം
Lycianthes 1 ഇനം
Lycopodiella 1 ഇനം
Lycopodium 1 ഇനം
Machaerina 1 ഇനം
Maclura 1 ഇനം
Macroptilium 1 ഇനം
Macrothelypteris 1 ഇനം
Magnolia 2 ഇനം
Malachra 3 ഇനം
Malpighia 3 ഇനം
Malva 1 ഇനം
Malvastrum 2 ഇനം
Mammea 1 ഇനം
Mandevilla 1 ഇനം
Mangifera 1 ഇനം
Manihot 1 ഇനം
Manilkara 2 ഇനം
Mansoa 1 ഇനം
Maranta 2 ഇനം
Marcgravia 1 ഇനം
Marchantia 1 ഇനം
Margaritaria 1 ഇനം
Marsypianthes 1 ഇനം
Martynia 1 ഇനം
Matelea 1 ഇനം
Maytenus 1 ഇനം
Mecardonia 1 ഇനം
Medicago 2 ഇനം
Medinilla 2 ഇനം
Melaleuca 2 ഇനം
Melampodium 1 ഇനം
Melanthera 1 ഇനം
Melia 1 ഇനം
Melicoccus 1 ഇനം
Melochia 2 ഇനം
Melothria 1 ഇനം
Melpomene 1 ഇനം
Mentha 4 ഇനം
Mercurialis 1 ഇനം
Merremia 5 ഇനം
Miconia 3 ഇനം
Microchilus 2 ഇനം
Microgramma 1 ഇനം
Micropholis 1 ഇനം
Microtea 1 ഇനം
Mikania 1 ഇനം
Mimosa 7 ഇനം
Mimusops 1 ഇനം
Mirabilis 1 ഇനം
Mitracarpus 1 ഇനം
Momordica 2 ഇനം
Monstera 3 ഇനം
Montrichardia 1 ഇനം
Morinda 1 ഇനം
Moringa 1 ഇനം
Morus 1 ഇനം
Mouriri 1 ഇനം
Mucuna 3 ഇനം
Muehlenbeckia 1 ഇനം
Murraya 1 ഇനം
Musa 4 ഇനം
Muscarella 1 ഇനം
Mussaenda 5 ഇനം
Myosotis 1 ഇനം
Myrcia 3 ഇനം
Myrcianthes 1 ഇനം
Myrciaria 1 ഇനം
Myriopus 2 ഇനം
Myristica 1 ഇനം
Myrmecophila 1 ഇനം
Myrospermum 1 ഇനം
Myrsine 1 ഇനം
Myrtus 1 ഇനം
Napoleonaea 1 ഇനം
Nasturtium 1 ഇനം
Nautilocalyx 1 ഇനം
Nelumbo 1 ഇനം
Neolamarckia 1 ഇനം
Neomarica 1 ഇനം
Neonotonia 1 ഇനം
Nephelium 1 ഇനം
Nephrolepis 4 ഇനം
Nepsera 1 ഇനം
Neptunia 2 ഇനം
Nerium 1 ഇനം
Neurolaena 1 ഇനം
Nicotiana 2 ഇനം
Niphidium 1 ഇനം
Norantea 1 ഇനം
Notopleura 3 ഇനം
Nyctanthes 1 ഇനം
Nymphaea 5 ഇനം
Ochroma 1 ഇനം
Ocimum 4 ഇനം
Ocotea 4 ഇനം
Odontadenia 1 ഇനം
Odontonema 3 ഇനം
Oeceoclades 1 ഇനം
Oldenlandia 2 ഇനം
Olea 1 ഇനം
Olfersia 1 ഇനം
Olyra 1 ഇനം
Omphalea 1 ഇനം
Oncidium 2 ഇനം
Oncoba 1 ഇനം
Operculina 2 ഇനം
Ophioglossum 1 ഇനം
Oplismenus 1 ഇനം
Opuntia 2 ഇനം
Oreopanax 1 ഇനം
Origanum 1 ഇനം
Ormosia 1 ഇനം
Oroxylum 1 ഇനം
Orthosiphon 1 ഇനം
Oryza 1 ഇനം
Osmanthus 1 ഇനം
Oxalis 5 ഇനം
Oxyria 1 ഇനം
Pachira 1 ഇനം
Pachypodium 1 ഇനം
Pachyrhizus 1 ഇനം
Pachystachys 1 ഇനം
Palicourea 1 ഇനം
Pandanus 3 ഇനം
Panicum 5 ഇനം
Papilionanthe 1 ഇനം
Parkinsonia 1 ഇനം
Parthenium 1 ഇനം
Paspalidium 1 ഇനം
Paspalum 11 ഇനം
Passiflora 9 ഇനം
Paullinia 2 ഇനം
Pavonia 3 ഇനം
Pectis 3 ഇനം
Pelargonium 1 ഇനം
Pellionia 1 ഇനം
Pentaclethra 1 ഇനം
Pentas 1 ഇനം
Peperomia 7 ഇനം
Pereskia 1 ഇനം
Persea 1 ഇനം
Persicaria 1 ഇനം
Petiveria 1 ഇനം
Petrea 1 ഇനം
Petroselinum 1 ഇനം
Petunia 1 ഇനം
Pharus 2 ഇനം
Phaseolus 3 ഇനം
Phenax 1 ഇനം
Philodendron 3 ഇനം
Phlebodium 1 ഇനം
Phlegmariurus 2 ഇനം
Phlogacanthus 1 ഇനം
Phoenix 5 ഇനം
Phoradendron 3 ഇനം
Phragmites 1 ഇനം
Phyla 1 ഇനം
Phyllanthus 8 ഇനം
Phyllarthron 1 ഇനം
Physalis 3 ഇനം
Phytolacca 2 ഇനം
Picramnia 1 ഇനം
Picrasma 1 ഇനം
Pilea 6 ഇനം
Pilocarpus 1 ഇനം
Pilosocereus 1 ഇനം
Pimenta 1 ഇനം
Pimpinella 1 ഇനം
Pinus 1 ഇനം
Piper 10 ഇനം
Piriqueta 1 ഇനം
Piscidia 1 ഇനം
Pisonia 1 ഇനം
Pistia 1 ഇനം
Pitcairnia 2 ഇനം
Pithecellobium 2 ഇനം
Pityrogramma 1 ഇനം
Plantago 2 ഇനം
Platycladus 1 ഇനം
Platythelys 1 ഇനം
Plectranthus 3 ഇനം
Pleurothallis 2 ഇനം
Pluchea 2 ഇനം
Plumbago 3 ഇനം
Plumeria 3 ഇനം
Podocarpus 1 ഇനം
Podranea 1 ഇനം
Pogostemon 2 ഇനം
Polianthes 1 ഇനം
Polyalthia 1 ഇനം
Polybotrya 1 ഇനം
Polygala 2 ഇനം
Polygonum 1 ഇനം
Polypodium 1 ഇനം
Polyscias 4 ഇനം
Polystachya 1 ഇനം
Pometia 1 ഇനം
Ponthieva 1 ഇനം
Poranopsis 1 ഇനം
Porophyllum 1 ഇനം
Portulaca 5 ഇനം
Posoqueria 1 ഇനം
Potamogeton 1 ഇനം
Potentilla 1 ഇനം
Pouteria 1 ഇനം
Prestoea 1 ഇനം
Pritchardia 1 ഇനം
Priva 1 ഇനം
Proiphys 1 ഇനം
Prosthechea 1 ഇനം
Prunus 1 ഇനം
Pseudelephantopus 1 ഇനം
Pseuderanthemum 1 ഇനം
Pseudogynoxys 1 ഇനം
Psidium 3 ഇനം
Psilotum 1 ഇനം
Psophocarpus 1 ഇനം
Psychopsis 1 ഇനം
Psychotria 4 ഇനം
Pteris 8 ഇനം
Pterocarpus 1 ഇനം
Pterocaulon 1 ഇനം
Pterolepis 1 ഇനം
Pterospermum 1 ഇനം
Ptychosperma 2 ഇനം
Ptychostomum 1 ഇനം
Pueraria 1 ഇനം
Punica 1 ഇനം
Pyrostegia 1 ഇനം
Quararibea 1 ഇനം
Quassia 1 ഇനം
Quisqualis 1 ഇനം
Randia 2 ഇനം
Raphanus 1 ഇനം
Raphia 1 ഇനം
Rauvolfia 1 ഇനം
Ravenala 1 ഇനം
Renealmia 2 ഇനം
Rhabdadenia 1 ഇനം
Rhaphiolepis 1 ഇനം
Rhapis 1 ഇനം
Rhipsalis 1 ഇനം
Rhizophora 1 ഇനം
Rhynchosia 1 ഇനം
Rhynchospora 5 ഇനം
Richeria 1 ഇനം
Ricinus 1 ഇനം
Rivina 1 ഇനം
Rochefortia 1 ഇനം
Rodriguezia 1 ഇനം
Rollinia 1 ഇനം
Rondeletia 1 ഇനം
Rosa 3 ഇനം
Rosmarinus 1 ഇനം
Rotheca 1 ഇനം
Rottboellia 1 ഇനം
Roystonea 2 ഇനം
Rubus 1 ഇനം
Rudgea 1 ഇനം
Ruellia 3 ഇനം
Rumex 2 ഇനം
Ruppia 1 ഇനം
Russelia 2 ഇനം
Sabal 1 ഇനം
Saccharum 1 ഇനം
Saccoloma 1 ഇനം
Sacoila 1 ഇനം
Sagittaria 1 ഇനം
Salix 2 ഇനം
Salvia 4 ഇനം
Salvinia 1 ഇനം
Samanea 1 ഇനം
Sambucus 1 ഇനം
Sanchezia 1 ഇനം
Sansevieria 3 ഇനം
Sapindus 1 ഇനം
Sapium 1 ഇനം
Saraca 1 ഇനം
Saribus 1 ഇനം
Saritaea 1 ഇനം
Sauvagesia 1 ഇനം
Scaevola 1 ഇനം
Schaefferia 1 ഇനം
Schefflera 3 ഇനം
Schoepfia 1 ഇനം
Scleria 4 ഇനം
Scoparia 1 ഇനം
Scutellaria 1 ഇനം
Sechium 1 ഇനം
Securidaca 1 ഇനം
Selaginella 2 ഇനം
Selenicereus 1 ഇനം
Senecio 2 ഇനം
Senna 10 ഇനം
Serissa 1 ഇനം
Serpocaulon 1 ഇനം
Sesamum 1 ഇനം
Sesbania 2 ഇനം
Setaria 4 ഇനം
Sicydium 1 ഇനം
Sida 10 ഇനം
Sideroxylon 1 ഇനം
Simarouba 1 ഇനം
Sinapis 1 ഇനം
Sinningia 1 ഇനം
Siparuna 1 ഇനം
Sloanea 1 ഇനം
Smilax 1 ഇനം
Sobralia 1 ഇനം
Solandra 2 ഇനം
Solanum 17 ഇനം
Solidago 2 ഇനം
Sonchus 2 ഇനം
Sophora 1 ഇനം
Sorghum 1 ഇനം
Spathiphyllum 2 ഇനം
Spathodea 1 ഇനം
Spathoglottis 1 ഇനം
Spermacoce 4 ഇനം
Sphagneticola 1 ഇനം
Spigelia 1 ഇനം
Spinacia 1 ഇനം
Spondias 3 ഇനം
Sporobolus 2 ഇനം
Stachys 1 ഇനം
Stachytarpheta 4 ഇനം
Stanhopea 3 ഇനം
Staphidiastrum 1 ഇനം
Steinchisma 1 ഇനം
Stelis 1 ഇനം
Stellaria 1 ഇനം
Stemodia 1 ഇനം
Stenotaphrum 1 ഇനം
Stephanotis 1 ഇനം
Sterculia 2 ഇനം
Sticherus 1 ഇനം
Stictocardia 1 ഇനം
Stigmaphyllon 1 ഇനം
Strelitzia 3 ഇനം
Strongylodon 1 ഇനം
Strophanthus 1 ഇനം
Struchium 1 ഇനം
Stylosanthes 1 ഇനം
Suriana 1 ഇനം
Swartzia 1 ഇനം
Swietenia 2 ഇനം
Syagrus 2 ഇനം
Symphyotrichum 3 ഇനം
Symphytum 2 ഇനം
Symplocos 1 ഇനം
Synedrella 1 ഇനം
Syngonium 1 ഇനം
Syzygium 5 ഇനം
Tabebuia 3 ഇനം
Tabernaemontana 3 ഇനം
Tagetes 2 ഇനം
Talinum 2 ഇനം
Tamarindus 1 ഇനം
Tanacetum 3 ഇനം
Tapeinochilos 1 ഇനം
Taxodium 1 ഇനം
Tecoma 2 ഇനം
Tectaria 3 ഇനം
Tectona 1 ഇനം
Tephrosia 3 ഇനം
Terminalia 2 ഇനം
Tetragonia 1 ഇനം
Tetrazygia 2 ഇനം
Thelypteris 4 ഇനം
Theobroma 1 ഇനം
Thespesia 1 ഇനം
Thrinax 2 ഇനം
Thunbergia 6 ഇനം
Thymus 1 ഇനം
Tibouchina 3 ഇനം
Tillandsia 5 ഇനം
Tithonia 2 ഇനം
Tolumnia 1 ഇനം
Torenia 3 ഇനം
Tournefortia 3 ഇനം
Trachycarpus 1 ഇനം
Tradescantia 3 ഇനം
Trema 1 ഇനം
Triadica 1 ഇനം
Trianthema 1 ഇനം
Tribulus 1 ഇനം
Trichilia 1 ഇനം
Trichocentrum 1 ഇനം
Trichocolea 1 ഇനം
Trichomanes 4 ഇനം
Trichosalpinx 1 ഇനം
Trichosanthes 1 ഇനം
Trichostigma 1 ഇനം
Tridax 1 ഇനം
Trimezia 1 ഇനം
Triphasia 1 ഇനം
Triphora 1 ഇനം
Tripogandra 1 ഇനം
Triumfetta 3 ഇനം
Tropaeolum 1 ഇനം
Turbina 1 ഇനം
Turnera 2 ഇനം
Turpinia 1 ഇനം
Typha 1 ഇനം
Typhonium 1 ഇനം
Urena 1 ഇനം
Urochloa 3 ഇനം
Urvillea 1 ഇനം
Utricularia 3 ഇനം
Vachellia 4 ഇനം
Vanda 1 ഇനം
Vandellia 1 ഇനം
Vandenboschia 1 ഇനം
Vangueria 1 ഇനം
Vanilla 3 ഇനം
Varronia 1 ഇനം
Veitchia 1 ഇനം
Verbena 1 ഇനം
Verbesina 1 ഇനം
Vernonia 1 ഇനം
Veronica 1 ഇനം
Verschaffeltia 1 ഇനം
Vigna 5 ഇനം
Viola 1 ഇനം
Virola 2 ഇനം
Vitex 1 ഇനം
Vitis 1 ഇനം
Vittaria 2 ഇനം
Volkameria 1 ഇനം
Vriesea 1 ഇനം
Waltheria 1 ഇനം
Washingtonia 2 ഇനം
Wedelia 2 ഇനം
Weinmannia 1 ഇനം
Wissadula 1 ഇനം
Xanthium 1 ഇനം
Xanthosoma 2 ഇനം
Xeranthemum 1 ഇനം
Ximenia 1 ഇനം
Yucca 4 ഇനം
Zamia 2 ഇനം
Zanthoxylum 5 ഇനം
Zea 1 ഇനം
Zephyranthes 5 ഇനം
Zingiber 2 ഇനം
Zinnia 1 ഇനം
Ziziphus 1 ഇനം
Zoysia 1 ഇനം