മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthocereus

Acanthocereus

1,526 1,443 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Epiphyllum

Epiphyllum

2,296 2,008 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hylocereus

Hylocereus

1,939 1,674 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Opuntia

Opuntia

344 246 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pereskia

Pereskia

570 467 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pilosocereus

Pilosocereus

14 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rhipsalis

Rhipsalis

1,436 1,298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Selenicereus

Selenicereus

119 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1