മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aciotis

Aciotis

12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bellucia

Bellucia

58 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clidemia

Clidemia

302 115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Conostegia

Conostegia

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Medinilla

Medinilla

559 440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Miconia

Miconia

33 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Mouriri

Mouriri

7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Nepsera

Nepsera

15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pterolepis

Pterolepis

21 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Staphidiastrum

Staphidiastrum

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Tetrazygia

Tetrazygia

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Tibouchina

Tibouchina

2,213 1,787 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3