മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക

ചോദ്യം

തിരിച്ചറിയുക / Pl@ntNet- ലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുക

നിരീക്ഷണത്തിന് ഒരേ ചെടിയുടെ 4 ചിത്രങ്ങൾ വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ
തിരിച്ചറിയാൻ, ഇല, പുഷ്പം, ഫലം അല്ലെങ്കിൽ പുറംതൊലി എന്നിവയുടെ ഒരു ചിത്രമെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്
പരമാവധി 1280*1280 പിക്സലുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു